UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XLIII.380.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole. 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.379.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole. 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.378.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Legnickie Pole w roku szkolnym 2022/2023. 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.377.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL.254.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.376.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Gniewomierz I Nowa Wieś Legnicka pod funkcje gospodarcze. 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.375.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębie Gniewomierz pod funkcje gospodarcze. 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.374.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Gminy Legnickie Pole obejmujących drogi gminne. 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.373.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka. 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.372.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.371.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Bartoszowie oraz określenia zakresu i przedmiotu jego działania. 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.370.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.369.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.368.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.367.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2021 30.06.2022
Uchwała Nr XLII.366.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 30.05.2022
Uchwała Nr XLII.365.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 27.05.2022
Uchwała Nr XLII.364.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole. 27.05.2022
Uchwała Nr XLII.363.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu 27.05.2022
Uchwała Nr XLII.362.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole. 27.05.2022
Uchwała Nr XLII.361.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz w gminie Legnickie Pole. 27.05.2022
Uchwała Nr XLII.360.2022 Rady Gminy Legnixkie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Legnickie Pole” 27.05.2022
Uchwała Nr XLII.359.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole 27.05.2022
Uchwała Nr XLI.358.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 25.04.2022
Uchwała Nr XL.357.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy Legnickie Pole 24.03.2022
Uchwała Nr XL.356.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały o zleceniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli kompleksowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu 24.03.2022
Uchwała Nr XL.355.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym, szkoleniu i ćwiczeniu. 24.03.2022
Uchwała Nr XL.354.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian budżecie gminy na rok 2022 24.03.2022
Uchwała Nr XL.353.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezi 24.03.2022
Uchwała Nr XL.352.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom 24.03.2022
Uchwała Nr XL.351.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole na rok 2022. 24.03.2022