UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XIX.170.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 września 2020 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu 08.10.2020
Uchwała Nr XIX.169.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 września 2020 r. w sprawie rozpoznania skargi na Wójta Gminy Legnickie Pole 08.10.2020
Uchwała Nr XIX.168.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 września 2020 r. w sprawie rozpoznania skargi na Wójta Gminy Legnickie Pole 08.10.2020
Uchwała Nr XIX.167.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 września 2020 r. o zmianie uchwały Nr XVIII.158.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im statutu 08.10.2020
Uchwała Nr XIX.166.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027 08.10.2020
Uchwała Nr XIX.165.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian budżecie gminy na rok 2020 08.10.2020
Uchwała Nr XIX.164.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju dla miejscowości: Gniewomierz, Kłębanowice, Koskowice, Nowa Wieś Legnicka i Raczkowa 08.10.2020
Uchwała Nr XVIII.163.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej” i nadania im statutu 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.162.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Legnickie Pole w roku szkolnym 2020/2021 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.161.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. o zmianie uchwały Nr XVII.147.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.160.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Legnickie Pole 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.159.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2035" 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.158.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im statutu 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.157.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.156.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.155.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Legnickie Pole za 2019 rok 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.154.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2019 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.153.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Legnickie Pole 23.09.2020
Uchwała Nr XVII.152.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.151.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.150.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.149.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.148.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej” i nadania im statutu 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.147.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.146.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2024" 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.145.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnickie Pole 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.144.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Legnickie Pole 09.07.2020
Uchwała Nr XVI.143.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwie Kłębanowice 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.142.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Legnica przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Legnica 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.141.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 06.06.2020