UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XLII.362.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole. 27.05.2022
Uchwała Nr XLII.361.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz w gminie Legnickie Pole. 27.05.2022
Uchwała Nr XLII.360.2022 Rady Gminy Legnixkie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Legnickie Pole” 27.05.2022
Uchwała Nr XLII.359.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole 27.05.2022
Uchwała Nr XLI.358.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 25.04.2022
Uchwała Nr XL.357.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy Legnickie Pole 24.03.2022
Uchwała Nr XL.356.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały o zleceniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli kompleksowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu 24.03.2022
Uchwała Nr XL.355.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym, szkoleniu i ćwiczeniu. 24.03.2022
Uchwała Nr XL.354.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian budżecie gminy na rok 2022 24.03.2022
Uchwała Nr XL.353.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezi 24.03.2022
Uchwała Nr XL.352.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom 24.03.2022
Uchwała Nr XL.351.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole na rok 2022. 24.03.2022
Uchwała Nr XL.350.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.283.2021 z dnia 14 października 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu, zakupu lub leasingu samochodu na potrzeby Gminy Legnickie Pole 24.03.2022
Uchwała Nr XL.349.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im Statutu 24.03.2022
Uchwała Nr XL.348.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Rejonowego w Legnicy wraz z odpowiedzią na skargę. 24.03.2022
Uchwała Nr XL.347.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulamin tego handlu 24.03.2022
Uchwała Nr XL.346.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 24.03.2022
Uchwała Nr XL.345.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 24.03.2022
Uchwała Nr XXXIX.344.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mikołajowicach, 11.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.343.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.342.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.341.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.340.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XXXV.306.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.339.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Legnickie Pole do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.338.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Bartoszów, Biskupice, Czarnków, Gniewomierz, Koiszków, Koskowice, Kłębanowice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Taczalin w gminie Legnickie Pole. 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.337.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obręb Ogonowice w gminie Legnickie Pole . 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.336.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.335.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli kompleksowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Legnickim Polu 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.334.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVII.333.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 31.01.2022