UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XXXVI.320.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Legnickie Pole na lata 2022 - 2024 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.318.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2022 rok. 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.317.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole. 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.316.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.315.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Legnickie Pole 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.314.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.313.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole za lata 2018-2020”. 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.312.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.311.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.310.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.309.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole. 28.12.2021
Uchwała Nr XXXV.308.2021 Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2021-2027 23.12.2021
Uchwała Nr XXXV.307.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 23.12.2021
Uchwała Nr XXXV.306.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu 23.12.2021
Uchwała Nr XXXIV.305.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.304.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.303.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.302.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżetu gminy na rok 2021 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.301.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Legnickim Polu 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.300.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXVIII.240.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. wraz z odpowiedzią na skargę 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.299.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.298.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2022 roku 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.297.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.296.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Legnickie Pole oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.295.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Legnickie Pole a Gminą Legnica na powierzenia Gminie Legnica zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Legnickie Pole 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.294.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.293.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Legnickie Pole, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.292.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole we wschodniej części obrębu Taczalin, wschodniej części obrębu Koskowice oraz północnej części obrębu Księginice, pod fotowoltaikę na terenach obejmujących wyższe klasy bonitacyjne 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.291.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole we wschodniej części obrębu Taczalin, wschodniej części obrębu Koskowice oraz północnej części obrębu Księginice, pod fotowoltaikę na terenach obejmujących niższe klasy bonitacyjne 29.11.2021