UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr LVIII.512.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2033 04.12.2023
Uchwała Nr LVIII.511.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 04.12.2023
Uchwała Nr LVIII.510.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 04.12.2023
Uchwała Nr LVIII.509.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 30.11.2023
Uchwała Nr LVIII.508.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 30.11.2023
Uchwała Nr LVIII.507.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" Gminy Legnickie Pole na lata 2024-2028 30.11.2023
Uchwała Nr LVIII.506.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2024 roku 30.11.2023
Uchwała Nr LVIII.505.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2024 roku 30.11.2023
Uchwała Nr LVIII.504.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w obrębie Koskowice, Kłębanowice, Nowa Wieś Legnicka, Gniewomierz, Raczkowa w gminie Legnickie Pole 30.11.2023
Uchwała Nr LVIII.503.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w obrębie Koskowice, Kłębanowice, Nowa Wieś Legnicka, Gniewomierz, Raczkowa w gminie Legnickie Pole 30.11.2023
Uchwała Nr LVIII.502.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie 30.11.2023
Uchwała Nr LVII.501.2023 Rady Gminy Legnikcie Pole z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Legnickie Pole, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 31.10.2023
Uchwała Nr LVII.500.2023 Rady Gminy Legnikcie Pole z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2033 31.10.2023
Uchwała Nr LVII.499.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 31.10.2023
Uchwała Nr LVII.498.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru obrębu Mikołajowice w gminie Legnickie Pole 31.10.2023
Uchwała Nr LVII.497.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego w gminie Legnickie Pole 31.10.2023
Uchwała Nr LVII.496.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LV.479.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole 31.10.2023
Uchwała Nr LVII.495.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Taczalin, Księginice, Koskowice, Kłębanowice w gminie Legnickie Pole 31.10.2023
Uchwała Nr LVII.494.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole 31.10.2023
Uchwała Nr LVII.493.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka 31.10.2023
Uchwała Nr LVI.492.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zwołania zabrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Strachowice 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.491.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 wrzesnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Legnickie Pole służebnością gruntową 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.490.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Rafała Plezi wraz z odpowiedzią na skargę 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.489.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.205.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomoc rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.488.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2033 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.487.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.486.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 wrzesnia 2023 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XL.254.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagoga, psycholo 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.485.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii publicznych dróg gminnych 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.484.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Legnickim Polu 14.09.2023
LV.483.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26.06.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu 26.06.2023