UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XXXVII.328.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 31.01.2022
Uchwała Nr XXXVII.327.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Legnickim Polu 31.01.2022
Uchwała Nr XXXVII.326.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnickie Pole oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 31.01.2022
Uchwała Nr XXXVII.325.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Legnickie Pole 31.01.2022
Uchwała Nr XXXVI.324.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnickie Pole 04.01.2022
Uchwała Nr XXXVI.323.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 04.01.2022
Uchwała Nr XXXVI.322.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 04.01.2022
Uchwała Nr XXXVI.321.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia w sprawie zmain w budżecie gminy na rok 2021 04.01.2022
Uchwała Nr XXXVI.320.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Legnickie Pole na lata 2022 - 2024 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.318.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2022 rok. 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.317.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole. 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.316.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulującemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.315.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Legnickie Pole 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.314.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.313.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole za lata 2018-2020”. 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.312.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.311.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.310.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.309.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole. 28.12.2021
Uchwała Nr XXXV.308.2021 Rady Gminy Legnickie Pole w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2021-2027 23.12.2021
Uchwała Nr XXXV.307.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 23.12.2021
Uchwała Nr XXXV.306.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu 23.12.2021
Uchwała Nr XXXIV.305.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.304.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.303.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.302.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżetu gminy na rok 2021 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.301.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Legnickim Polu 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.300.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXVIII.240.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. wraz z odpowiedzią na skargę 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.299.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 29.11.2021