UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr LIII.470.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Legnickie Pole w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” z siedzibą w Mściwojowie 30.05.2023
Uchwała Nr LIII.469.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Koskowice 30.05.2023
Uchwała Nr LIII.468.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole 30.05.2023
Uchwała Nr LIII.467.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnickie Pole 30.05.2023
Uchwała Nr LIII.466.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz w gminie Legnickie Pole 30.05.2023
Uchwała Nr LII.465.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 marca 2023 r. dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego oraz potwierdzenia sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo 26.04.2023
Uchwała Nr LII.464.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego wraz z odpowiedzią na skargę 26.04.2023
Uchwała Nr LII.463.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Legnickie Pole do kategorii dróg gminnych 26.04.2023
Uchwała Nr LII.462.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i powiatami oraz zawarcia przez Gminę Legnickie Pole porozumienia gminno-powiatowego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 26.04.2023
Uchwała Nr LI.461.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Taczalin 31.03.2023
Uchwała Nr LI.460.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strachowice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.459.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Raczkowa 31.03.2023
Uchwała Nr LI.458.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ogonowice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.457.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowa Wieś Legnicka 31.03.2023
Uchwała Nr LI.456.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mikołajowice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.455.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mąkolice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.454.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubień 31.03.2023
Uchwała Nr LI.453.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Legnickie Pole 31.03.2023
Uchwała Nr LI.452.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Księginice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.451.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Koskowice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.450.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Koiszków 31.03.2023
Uchwała Nr LI.449.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kłębanowice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.448.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gniewomierz 31.03.2023
Uchwała Nr LI.447.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarnków 31.03.2023
Uchwała Nr LI.446.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Biskupice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.445.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bartoszów 31.03.2023
Uchwała Nr LI.444.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz w gminie Legnickie Pole 31.03.2023
Uchwała Nr LI.443.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole na 2023 r. 31.03.2023
Uchwała Nr LI.442.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o zmianę rodzaju miejscowości Psary i Mąkolice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.441.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2033 31.03.2023