UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XVIII.159.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2035" 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.158.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im statutu 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.157.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FInansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.156.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.155.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Legnickie Pole za 2019 rok 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.154.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2019 23.09.2020
Uchwała Nr XVIII.153.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Legnickie Pole 23.09.2020
Uchwała Nr XVII.152.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.151.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.150.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.149.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.148.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej” i nadania im statutu 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.147.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.146.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2024" 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.145.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnickie Pole 09.07.2020
Uchwała Nr XVII.144.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.06.2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Legnickie Pole 09.07.2020
Uchwała Nr XVI.143.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwie Kłębanowice 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.142.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Legnica przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Legnica 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.141.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.140.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie uwzględnienia wniosku mieszkańca Gminy w przedmiocie przeprowadzenia kontroli w zakresie wykonania uchwały Rady Gminy przez Wójta Gminy i zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole przeprowadzenia kontroli doraźnej, wykonania przez Wójta Gminy Legnickie Pole, uchwały Rady Gminy Legnickie Pole 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.139.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie rozpoznania wniosku o wystąpienie przez Radę Gminy Legnickie Pole do organów kontroli skarbowej: Urzędu Skarbowego w Legnicy oraz Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu o przeprowadzenie kontroli wydatków i rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania Gminy Legnickie Pole za lata od 2015-2018, a także o ustalenie powiązań majątkowych, rodzinnych i kapitałowych Radnych Rady Gminy Legnickie Pole z poprzednimi wład 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.138.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.137.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. sprawie petycji Soley-Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulikowie w przedmiocie podjęcia uchwały zwalniającej grupę przedsiębiorców z podatku od nieruchomości 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.136.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie petycji TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w przedmiocie podjęcia uchwały zwalniającej grupę przedsiębiorców z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy płatności podatku od nieruchomości 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.135.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.134.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Legnickie Pole 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.133.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Koskowice, Księginice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Ogonowice, Raczkowa w gminie Legnickie Pole 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.132.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Bartoszów, Biskupice, Czarnków, Gniewomierz, Koiszków, Koskowice, Kłębanowice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin w gminie Legnickie Pole 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.131.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.130.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole 06.06.2020