UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr VIII.77.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Koskowice i w obrębie Raczkowa – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.76.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Koskowice i Raczkowa 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.75.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 89/15 w obrębie Legnickie Pole – pod usługi publiczne 07.04.2020
Uchwała Nr VII.74.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole 07.04.2020
Uchwała Nr VII.73.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24.06.2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 07.04.2020
Uchwała Nr VII.72.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24.06.2019 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom 07.04.2020
Uchwała Nr VII.71.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027 07.04.2020
Uchwała Nr VII.70.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 07.04.2020
Uchwała Nr VII.69.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24.06.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych 07.04.2020
Uchwała Nr VII.68.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 07.04.2020
Uchwała Nr VI.67.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 07.04.2020
Uchwała Nr VI.66.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole 07.04.2020
Uchwała Nr VI.65.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozpoznania skargi na Wójta Gminy Legnickie Pole dotyczącej realizacji uchwał Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2003 r. i z dnia 26 października 2006 r. 07.04.2020
Uchwała Nr VI.64.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli nad działalnością sołectwa dotyczącej zebrań wiejskich w sołectwie Lubień w latach 2016-2018 07.04.2020
Uchwała Nr VI.63.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli nad działalnością sołectwa Lubień 07.04.2020
Uchwała Nr VI.62.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozpoznania skargi na naruszenie procedury wyborczej w sołectwie Lubień 07.04.2020
Uchwała Nr VI.61.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego budowy linii wysokiego napięcia 400 kV Mikułowa-Czarna 07.04.2020
Uchwała Nr VI.60.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej żądanie przywrócenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność wnoszącego petycję w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Legnickie Pole oraz żądanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Legnickie Pole dla terenu kopalni Lubień, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole nr XXXVIII. 237.2018 z dnia 01.02.2018 r., w częśc 07.04.2020
Uchwała Nr VI.59.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej żądanie doprecyzowania zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Legnickie Pole dla terenu kopalni Lubień, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole nr XXXVIII. 237.2018 z dnia 01.02.2018 r. 07.04.2020
Uchwała Nr VI.58.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 07.04.2020
Uchwała Nr VI.57.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Legnickie Pole 07.04.2020
Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018 07.04.2020
Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2018 07.04.2020
Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Legnickie Pole wotum zaufania za 2018 rok 07.04.2020
Uchwała Nr V.53.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.03.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 07.04.2020
Uchwała Nr V.52.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.03.2019 r. w sprawie rozpoznania petycji 07.04.2020
Uchwała Nr V.51.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.03.2019 r. w sprawie skargi 07.04.2020
Uchwała Nr V.50.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.03.2019 r. w sprawie skargi 07.04.2020
Uchwała Nr V.49.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 07.04.2020
Uchwała Nr V.48.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.03.2019 r. w sprawie przystąpienia gminy Legnickie Pole do Programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” 07.04.2020