ROOT

OBWIESZCZENIE

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1094
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości

informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach przeprowadzanego postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowie istniejącego zakładu przeróbczego zlokalizowanego na terenie Kopalni Lubień’’ w granicach działki o nr ewidencyjnym 81/4 obręb Lubień, gm. Legnickie Pole.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

- zapoznania się z dokumentacją sprawy wyłożoną do wglądu w Urzędzie Gminy  
w Legnickim Polu przy ul. Dientzenhofera 1, pokój nr 22, w godz. od 8:00 do 14:00
od poniedziałku do piątku.

- składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Legnickie Pole w formie pisemnej, ustnie
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 30 dni
od 10 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. na adres: Urząd Gminy w Legnickim Polu
przy ul. Dientzenhofera 1, pokój nr 22; poczta elektroniczna – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Legnickie Pole przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy          o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone
po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy - każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udział społeczeństwa.

Podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Legnickim Polu oraz na stronie www.bip.legnickiepole.pl


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

o zakończeniu kompletowania dokumentacji w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z  późn. zm.)

Wójt Gminy Legnickie Pole zawiadamia Strony postępowania,

prowadzonego na wniosek inwestora Oetiker Polska Sp. z o.o., Gniewomierz 178
59-241 Legnickie Pole,
reprezentowanego przez pełnomocników tj.: Anetę Laskowska-Perlak, Łukasza Perlak, ul. Szafranowa 29, 55-080 Krzeptów oraz Łukasza Jachimowicza
ul. Ryszarda Wagnera 35/11, 52-129 Wrocław, który wpłynął do tut. organu w dniu
28 listopada 2023 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z budową budynku technicznego, rozbudowa wraz z nadbudową budynku administracyjno-socjalnego, budowa wiaty, rozbudowa parkingu osobowego oraz rozbudowa towarzyszącej infrastrukturyrealizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 5/21, 5/23 obręb 0004 Gniewomierz, gm. Legnickie Pole, iż w dniu
04 czerwca 2024 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Legnickie Pole zawiadomienie nr : NOŚ.IV.6220.13.2023.AR, w sprawie zakończenia kompletowania dokumentacji
oraz o uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (sygnatura: WOOŚ.4220.798.2023.AG.7) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy (sygnatura: WR.ZZŚ.1.4901.202.2023.JS)
jak i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy (sygnatura: ZNS.9022.4.2.2024.MR) stwierdzających brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko.

W związku z powyższym dokumentacja zebrana na poczet przedmiotowej sprawy
jest kompletna i pozwala na jej rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej. 

Z dokumentacją zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Gminy Legnickie Pole przy ul. Dientzenhofera nr 1, 59 – 241 Legnickie Pole pokój nr 22
w godzinach od 08:00 do 14:00.

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy

z dnia 3 października 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego
(Dz. U. 2024 r., poz. 572), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego obwieszczenia i uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Legnickie Pole oraz wywieszenie
na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu gminy.


ID postępowania:

ocds-148610-79859375-231f-11ef-a500-1a0072d5d2bd

 

  • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-79859375-231f-11ef-a500-1a0072d5d2bd


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z  późn. zm.)

Wójt Gminy Legnickie Pole zawiadamia Strony postępowania,

prowadzonego na wniosek inwestora Cougar Investments Polska Sp. Z o. o.
ul. Zbożowa 1, 62 – 023 Robakowo,
reprezentowanego przez pełnomocnika Panią  Aleksandrę Graczyk, ul. Forteczna 39, 61-362 Poznań, który wpłynął do tut. organu w dniu 17 stycznia 2024 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
„Budowa bazy logistycznej, działka ew. nr 423/2 obręb Nowa Wieś Legnicka”, gm. Legnickie Pole, iż w dniu 04 czerwca 2024 r. zostało wydane przez

Wójta Gminy Legnickie Pole postanowienie nr : NOŚ.IV.6220.1.2024.AR, w sprawie zawieszenia ww. postępowania do czasu przedłożenia przez inwestora raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuję, że Strony postępowania mają prawo do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania i wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów dowodów i zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 73 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego strony mają prawo do wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (kserokopii, zdjęć). Strony mogą również żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania, z tych akt, uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Gminy Legnickie Pole przy ul. Dientzenhofera nr 1, 59 – 241 Legnickie Pole pokój nr 22 w godzinach od 08:00 do 14:00.

Z uwagi na to, że liczba stron postępowania w sprawie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko


(Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego
(Dz. U. 2024 r., poz. 572), zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego obwieszczenia i uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Legnickie Pole oraz wywieszenie
na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu gminy.


Zapraszamy do zapoznania się z raportem o stanie Gminy Legnickie Pole za rok 2023. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.


Podkategorie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mariusz Kania

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COM_CONTENT_READ_MORERODO

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPODSTAWOWE INFORMACJE

Pani Natalia Sromecka – Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Legnickie Pole.

Natalia Sromecka
Urząd Gminy Legnickie Pole
ul. Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole
telefon: +48 76 858-28-10
email:dostepnosc@legnickiepole.pl

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego(1)

 

COM_CONTENT_READ_MOREKoordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Legnickie Pole