UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr LVI.492.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zwołania zabrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Strachowice 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.491.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 wrzesnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Legnickie Pole służebnością gruntową 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.490.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Rafała Plezi wraz z odpowiedzią na skargę 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.489.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV.205.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomoc rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.488.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2033 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.487.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.486.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 wrzesnia 2023 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XL.254.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagoga, psycholo 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.485.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii publicznych dróg gminnych 14.09.2023
Uchwała Nr LVI.484.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 13 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Legnickim Polu 14.09.2023
LV.483.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26.06.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu 26.06.2023
LV.482.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26.06.2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2033 26.06.2023
LV.481.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 26.06.2023
LV.480.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26.06.2023 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bartoszów 26.06.2023
LV.479.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26.06.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Legnickie Pole 26.06.2023
LV.478.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26.06.2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole 26.06.2023
LV.477.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26.06.2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Ogonowice w gminie Legnickie Pole 26.06.2023
LV.476.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26.06.2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów przemysłowo-składowo-usługowych w północnej części obrębu Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole 26.06.2023
Uchwała Nr LIV.475.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole 21.06.2023
Uchwała Nr LIV.474.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 21.06.2023
Uchwała Nr LIV.473.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2022 21.06.2023
Uchwała Nr LIV.472.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2022 21.06.2023
Uchwała Nr LIV.471.2023 Rady Gminy Legnickoe Pole z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Legnickie Pole 21.06.2023
Uchwała Nr LIII.470.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Legnickie Pole w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” z siedzibą w Mściwojowie 30.05.2023
Uchwała Nr LIII.469.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa w sołectwie Koskowice 30.05.2023
Uchwała Nr LIII.468.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole 30.05.2023
Uchwała Nr LIII.467.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnickie Pole 30.05.2023
Uchwała Nr LIII.466.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz w gminie Legnickie Pole 30.05.2023
Uchwała Nr LII.465.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 marca 2023 r. dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego oraz potwierdzenia sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo 26.04.2023
Uchwała Nr LII.464.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego wraz z odpowiedzią na skargę 26.04.2023
Uchwała Nr LII.463.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Legnickie Pole do kategorii dróg gminnych 26.04.2023