UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr LI.461.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Taczalin 31.03.2023
Uchwała Nr LI.460.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strachowice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.459.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Raczkowa 31.03.2023
Uchwała Nr LI.458.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ogonowice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.457.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowa Wieś Legnicka 31.03.2023
Uchwała Nr LI.456.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mikołajowice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.455.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mąkolice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.454.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Lubień 31.03.2023
Uchwała Nr LI.453.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Legnickie Pole 31.03.2023
Uchwała Nr LI.452.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Księginice 31.03.2023
Uchwała Ne LI.451.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Koskowice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.450.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Koiszków 31.03.2023
Uchwała Nr LI.449.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kłębanowice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.448.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gniewomierz 31.03.2023
Uchwała Nr LI.447.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarnków 31.03.2023
Uchwała Nr LI.446.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Biskupice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.445.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bartoszów 31.03.2023
Uchwała Nr LI.444.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz w gminie Legnickie Pole 31.03.2023
Uchwała Nr LI.443.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole na 2023 r. 31.03.2023
Uchwała Nr LI.442.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o zmianę rodzaju miejscowości Psary i Mąkolice 31.03.2023
Uchwała Nr LI.441.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2033 31.03.2023
Uchwała Nr LI.440.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 31.03.2023
Uchwała Nr LI.439.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli kompleksowej Gminnego Żłobka „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu 31.03.2023
Uchwała Nr LI.438.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Legnickie Pole do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 31.03.2023
Uchwała Nr L.437.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 01.02.2023
Uchwała Nr L.436.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych 01.02.2023
Uchwała Nr L.435.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 01.02.2023
Uchwała Nr L.434.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 01.02.2023
Uchwała Nr L.433.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Legnickie Pole 01.02.2023
Uchwała Nr L.432.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Legnickie Pole do kategorii dróg gminnych 01.02.2023