UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XL.347.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulamin tego handlu 24.03.2022
Uchwała Nr XL.346.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 24.03.2022
Uchwała Nr XL.345.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 24.03.2022
Uchwała Nr XXXIX.344.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mikołajowicach, 11.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.343.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.342.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.341.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.340.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XXXV.306.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.339.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Legnickie Pole do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.338.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Bartoszów, Biskupice, Czarnków, Gniewomierz, Koiszków, Koskowice, Kłębanowice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Taczalin w gminie Legnickie Pole. 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.337.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obręb Ogonowice w gminie Legnickie Pole . 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.336.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 stycznia 2022 r. 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.335.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli kompleksowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Legnickim Polu 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.334.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 08.03.2022
Uchwała Nr XXXVII.333.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 31.01.2022
Uchwała Nr XXXVII.332.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 31.01.2022
Uchwała Nr XXXVII.331.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 31.01.2022
Uchwała Nr XXXVII.330.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 31.01.2022
Uchwała Nr XXXVII.329.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych. 31.01.2022
Uchwała Nr XXXVII.328.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 31.01.2022
Uchwała Nr XXXVII.327.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Legnickim Polu 31.01.2022
Uchwała Nr XXXVII.326.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnickie Pole oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 31.01.2022
Uchwała Nr XXXVII.325.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Legnickie Pole 31.01.2022
Uchwała Nr XXXVI.324.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnickie Pole 04.01.2022
Uchwała Nr XXXVI.323.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 04.01.2022
Uchwała Nr XXXVI.322.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 04.01.2022
Uchwała Nr XXXVI.321.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia w sprawie zmain w budżecie gminy na rok 2021 04.01.2022
Uchwała Nr XXXVI.320.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Legnickie Pole na lata 2022 - 2024 28.12.2021
Uchwała Nr XXXVI.318.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2022 rok. 28.12.2021