UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XXIX.271.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie Przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.268.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji do spraw Społecznych Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.265.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.262.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.259.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawiepowołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.256.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II.4.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole. 30.07.2021
Uchwała Nr XXVIII.242.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole z przeprowadzonej kontroli działalności Wójta Gminy. 04.06.2021
Uchwała Nr XXVIII.241.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod nazwą "Warsztaty Terapii Zajęciowej" i nadania im statutu 04.06.2021
Uchwała Nr XXVIII.240.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole 04.06.2021
Uchwała Nr XXVIII.239.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 04.06.2021
Uchwała Nr XXVIII.238.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 04.06.2021
Uchwała Nr XXVIII.237.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysyokości dochodów gospodarstwa domowego 04.06.2021
Uchwała Nr XXVIII.236.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 04.06.2021
Uchwała Nr XXVII.211.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały o zleceniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli działalności Wójta Gminy 07.05.2021
Uchwała Nr XXVII.210.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole 07.05.2021
Uchwała Nr XXVI.209.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Legnickie Pole a Gminą Legnica w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych 30.03.2021
Uchwała Nr XXVI.208.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole 30.03.2021
Uchwała Nr XXVI.207.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 30.03.2021
Uchwała Nr XXVI.206.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały o zleceniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli działalności Wójta Gminy 30.03.2021
Uchwała Nr XXV.205.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 15.03.2021
Uchwała Nr XXV.204.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu 15.03.2021
Uchwała Nr XXV.203.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021 – 2027 15.03.2021
Uchwała Nr XXV.202.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 15.03.2021
Uchwała Nr XXIV.201.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli działalności Wójta Gminy 11.03.2021
Uchwała Nr XXIV.200.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 11.03.2021
Uchwała Nr XXIV.199.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Pana Rafała Plezi na uchwałę Nr XVIII.153.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Legnickie Pole oraz udzielenia odpowiedzi na skargę 11.03.2021
Uchwała Nr XXIV.198.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 r. 11.03.2021
Uchwała Nr XXIV.197.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. 11.03.2021
Uchwała Nr XXIV.196.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie skazania członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Legnickim Polu i obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Legnickie Pole 11.03.2021
Uchwała Nr XXIV.195.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im statutu 11.03.2021