DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - ZGODY NA REALIZACJĘ

Wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Mikołajowice o mocy 2MW wraz z infrastrukturą techniczną gm. Legnickie Pole na działkach 15/1, 15/2, 16, 17, 182.


OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1, art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.  z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.).

zawiadamiam,

że na wniosek złożony przez p. Magdalenę Szyłko, DSD Architekci Magdalena Szyłko,
ul. Platynowa 1, 55-093 Kiełczów będącą pełnomocnikiem Panattoni Europe Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo–magazynowo–usługowego wraz z segmentami socjalno–biurowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Nowa Wieś Legnicka”, które ma zostać zlokalizowane na terenie działek nr 420/6, 420/9, 420/11, 420/13 wszystkie obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole.OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.),
niniejszym zawiadamiam, że w dniu 09 maja 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NOŚ.IV.6220.10.2021.JS dla Shell Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7a, 20-366 która związana jest z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji paliw Shell polegająca na:

- Rozbiórce: budynku stacji, zadaszeń, instalacji podziemnych kanalizacji deszczowej
i sanitarnej oraz nawierzchni drogowych,

- Budowie: nowego budynku stacji oraz nowych zadaszeń nad stanowiskami dystrybutorowymi,

- Przebudowie i rozbudowie: nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami”, realizowanej pod adresem 59-241 Nowa Wieś Legnicka 64 (gmina Legnickie Pole) na działkach ewidencyjnych: nr 75/4, 75/9, 80/1, 76/6, 76/8, 76/9, 76/11, 79/4, obręb Nowa Wieś Legnicka.Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1, art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.  z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.).

zawiadamiam,

że na wniosek złożony przez pełnomocnika Shell Polska Sp. z o. o., ul. Bitwy Warszawskiej
1920 r. 7a, 02-366 Warszawa wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie
i rozbudowie istniejącej stacji paliw Shell polegającej na:

- Rozbiórce: budynku stacji, zadaszeń, instalacji podziemnych kanalizacji deszczowej
i sanitarnej oraz nawierzchni drogowych,

- Budowie: nowego budynku stacji oraz nowych zadaszeń nad stanowiskami dystrybutorowymi,

- Przebudowie i rozbudowie: nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami”, realizowanego pod adresem 59-241 Nowa Wieś Legnicka 64 (gmina Legnickie Pole) na działkach ewidencyjnych: nr 75/4, 75/9, 80/1, 76/6, 76/8, 76/9, 76/11, 79/4, obręb Nowa Wieś Legnicka.


zawiadamiam,

że na wniosek złożony przez firmę ZŁOM-TRANS A.R Wacław Sp.j. Bartoszów 81B,
59-241 Legnickie Pole wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modyfikacji sposobu gospodarowania odpadami w ramach prowadzonej działalności firmy ZŁOM-TRANS A.R. Wacław Sp. j. na terenie działek nr 415/1 i 415/4, obręb Bartoszów, gmina Legnickie Pole”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich Stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję Strony postępowania o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących postepowania ws. wydania  decyzji w/w oraz o możliwości zapoznania się
z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. Dientzenhofera 1, pokój nr 22,
w godz. od 800–1400 w terminie 30 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia. Możliwość składania uwag i wniosków oraz wglądu w dokumentację w terminie 30 dni od wywieszenia zawiadomienia dotyczy także wszystkich zainteresowanych.


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), niniejszym zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NOŚ.IV.6220.7.2021.JS dla SLENDER Daniel Janikowski, ul. Abramowskiego 42, 51-663 Wrocław, która związana jest
z realizacją przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Raczkowa dz. nr 297 – Mąkolice dz. nr 188”.

            Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienia uzgadniające od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Legnicy, są do wglądu w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. Dientzenhofera 1, pokój nr 22, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 – 1400.

Jednocześnie informuję strony postępowania o możliwości odwołania się od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Wójta Gminy Legnickie Pole, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, wykonalna i prawomocna.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Legnickie Pole, sołectwa Koiszków, Mąkolice
i Raczkowa oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Legnickie Pole. Zgodnie z art. 49 ust. 2 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów współdziałających ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie pn."przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Raczkowa dz.297-Mąkolice dz. nr 188"