DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - ZGODY NA REALIZACJĘ

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.),
niniejszym zawiadamiam, że w dniu 11 sierpnia 2023 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NOŚ.IV.6220.5.2022.AR dla Olinvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 43 A, 10-410 Olsztyn KRS 0000877556 reprezentowaną przez pełnomocnika Andrzeja Rydzewskiego – ARH + architekt Andrzej Rydzewski, ul. Grochowa 11/10, 15-423 Białystok, która związana
jest z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku sprzedaży i serwisu samochodów ciężarowych i dostawczych, portierni, totemu, masztów na flagi szt. 6, wiaty magazynowej; utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi; dwa zbiorniki szczelne na nieczystości płynne o poj. 10 m3; trzy podziemne zbiorniki gazu; instalacje: gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, doziemna elektroenergetyczna zasilająca i oświetleniowa; mur oporowy; przepust” realizowanego na terenie działek 80/2, 82 oraz 81/1 wszystkie obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole.  

          Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu
w Urzędzie Gminy Legnickie Pole oraz na stronie internetowej : https://bip.legnickiepole.pl/

       Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy – ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu
i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

          Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Legnickie Pole.

 


Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

      Zgodnie z art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego przeprowadzanego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku sprzedaży i serwisu samochodów ciężarowych i dostawczych, portierni, totemu, masztów na flagi szt. 6, wiaty magazynowej; utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi; dwa zbiorniki szczelne na nieczystości płynne o poj. 10 m³; trzy podziemne zbiorniki gazu; instalacje: gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, doziemna elektroenergetyczna zasilająca i oświetleniowa; mur oporowy; przepust” realizowanego na działkach ewidencyjnych: 80/2, 82, 81/1
obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole oraz informuję, że po uzyskaniu postanowienia o znaku sprawy: WOOŚ.4220.157.2023.WM.6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 24 lipca 2023 r. zawierającego opinie organu wyrażoną w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokumentacja zebrana na poczet przedmiotowej sprawy jest kompletna
i pozwala na jej rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej.

       W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, Strona ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych materiałów. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia składać można w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1 59-241 Legnickie Pole.

      


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

               Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),  w związku z art. 73 ust. 1
i art. 33 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek złożony przez JOBLOGIS Sp. z o. o. ul. Hangarowa 15, 59-220 Legnica  - Pełnomocnik STUDIO PROJEKTOWE SPART Sp. z o. o. S.K. Katarzyna Garczarczyk, ul. Strzelców Bytomskich 98A, 41-914 Bytom z dnia 26 czerwca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie zespołu hal magazynowych z zapleczami socjalno-biurowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr : 172/6, 172/7, 373/1, 373/2, 373/3, 10/20 oraz 10/16 obręb 0004 Gniewomierz, gm. Legnickie Pole.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących w/w zamierzenia inwestycyjnego oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją
w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. Dientzenhofera 1, pokój nr. 22, w godz. od 800 do 1400
w terminie 30 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 14 dni
przez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Legnickie Pole oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1071.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Legnickie Pole wyda po uzgodnieniu przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Strony
albo z przyczyn niezależnych od organu.

           Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i uzgodnień.

           Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późń. zm.)
jeżeli liczba stron postępowania
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuję się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych

czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości
lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni
od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej”.


Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

               Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),  w związku z art. 73 ust. 1
i art. 33 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek złożony przez Marka Płoskiego pełnomocnika Faurecia Wałbrzych S. A.
ul. Jachimowicza 3, 58 – 306 Wałbrzych
z dnia 25 kwietnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii malowania kataforetycznego” realizowanego pod adresem Gniewomierz 180, 59 – 241 Legnickie Pole, na działkach ewidencyjnych nr : 5/9 oraz 5/12 obręb Gniewomierz, gm. Legnickie Pole.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwag
i wniosków dotyczących w/w zamierzenia inwestycyjnego oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. Dientzenhofera 1
pokój nr. 22 w godz. od 800 do 1400 w terminie 30 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 14 dni
przez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Legnickie Pole oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Legnickie Pole wyda po uzgodnieniu przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa
dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

           Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych i uzgodnień.

           Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późń. zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuję się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości
lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.


Zgodnie z art. 36 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadamiam o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie ze względu na konieczność uzyskania opinii organów w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby,
o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa, przebudowa, rozbudowa obiektów bazy logistycznej” realizowanego na działkach nr. 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 15/3 obręb Gniewomierz, gmina Legnickie Pole”.


w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa budynku sprzedaży i serwisu samochodów ciężarowych i dostawczych, portierni, totemu, masztów na flagi szt. 6, wiaty magazynowej; utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi; dwa zbiorniki szczelne na nieczystości płynne o poj. 10 m³; trzy podziemne zbiorniki gazu; instalacje: gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, doziemna elektroenergetyczna zasilająca i oświetleniowa; mur oporowy; przepust” realizowanego na działkach ewidencyjnych: 80/2, 82, 81/1 obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole. Urząd Gminy w Legnickim Polu jest w trakcie pozyskiwania informacji niezbędnych do załatwienia sprawy.


zawiadamiam o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 § 3  Kodeksu postępowania administracyjnego
w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa budynku sprzedaży i serwisu samochodów ciężarowych i dostawczych, portierni, totemu, masztów na flagi szt. 6, wiaty magazynowej; utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi; dwa zbiorniki szczelne na nieczystości płynne o poj. 10 m³; trzy podziemne zbiorniki gazu; instalacje: gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, doziemna elektroenergetyczna zasilająca i oświetleniowa; mur oporowy; przepust” realizowanego na działkach ewidencyjnych: 80/2, 82, 81/1 obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole. Urząd Gminy w Legnickim Polu jest w trakcie pozyskiwania informacji niezbędnych do załatwienia sprawy.


zawiadamiam o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w art. 35 § 3  Kodeksu postępowania administracyjnego
w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „Budowa budynku sprzedaży i serwisu samochodów ciężarowych i dostawczych, portierni, totemu, masztów na flagi szt. 6, wiaty magazynowej; utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi; dwa zbiorniki szczelne na nieczystości płynne o poj. 10 m³; trzy podziemne zbiorniki gazu; instalacje: gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, doziemna elektroenergetyczna zasilająca i oświetleniowa; mur oporowy; przepust” realizowanego na działkach ewidencyjnych: 80/2, 82, 81/1 obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole. Urząd Gminy w Legnickim Polu jest w trakcie pozyskiwania informacji niezbędnych do załatwienia sprawy.

 

Planowane załatwienie sprawy do 31.03.2023r.