DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - ZGODY NA REALIZACJĘ

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej


Zawiadomienie

o zakończeniu kompletowania dokumentacji w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

      Zgodnie z art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu kompletowania dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii malowania kataforetycznego” realizowanego na działkach ewidencyjnych: 5/9 oraz 5/12 obręb Gniewomierz
gm. Legnickie Pole oraz o uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
we Wrocławiu (sygnatura: WOOŚ.4220.469.2023.MN.5) jak i Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Legnicy (sygnatura: WR.ZZŚ.1.4901.124.2023.EG) stwierdzających brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko. W związku z powyższym dokumentacja zebrana na poczet przedmiotowej sprawy jest kompletna i pozwala na jej rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej.

       W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, Strona ma prawo wypowiedzieć
się co do zebranych materiałów. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia składać można w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole.

        Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późń. zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza
10 stosuję się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,  w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie
lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.


NOŚ.IV.6220.8.2023.AR                                          

   Legnickie Pole, dnia 05 października 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.),
niniejszym zawiadamiam, że w dniu 05 października 2023 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NOŚ.IV.6220.8.2023.AR dla inwestora VOSS Fluid Polska
Sp. z o.o. Nowa Wieś Legnicka 105, 59-241 Legnickie Pole reprezentowanego
przez pełnomocnika Mariusza Więcławskiego METROPLAN POLSKA, ul. Skarbowców 23A, bud. A1, 53-025 Wrocław, która związana jest z realizacją przedsięwzięcia
pn.: „Budowa dwóch zbiorników ciśnieniowych do przechowywania ciekłego azotu
w Nowej Wsi Legnickiej 105, 59-241 Legnickie Pole” realizowanego na terenie działek 417/11 obręb 0012 Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole.
 

          Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu
w Urzędzie Gminy Legnickie Pole oraz na stronie internetowej : https://bip.legnickiepole.pl/

       Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy – ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole, ustnie do protokołu w siedzibie urzędu
i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

          Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Legnickie Pole.

 

 


NOŚ.IV.6220.2.2023.AR                                Legnickie Pole, dnia 29 września 2023 r.

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej

 

 

                Zgodnie z art. 36 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadamiam o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie ze względu na konieczność uzyskania opinii organów w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa, przebudowa, rozbudowa obiektów bazy logistycznej” realizowanego na działkach nr. 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 15/3
obręb Gniewomierz, gmina Legnickie Pole”.

              Postępowanie przedłużone zostaje w oparciu o pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 września 2023 r. informujące o braku możliwości załatwienia przez organ sprawy w terminie z uwagi na konieczność dokonania analizy uzupełnionego materiału dowodowego. Wyznaczony termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy: do dnia 20 października 2023 r.

              W związku z powyższym informuję, iż zakończenie postępowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie przez tut. organ planowane jest do dnia 30 listopada 2023 r.

              Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stronie przysługuję prawo do wniesienia ponaglenia zawierające uzasadnienie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Legnickie Pole.

              Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późń. zm.)
jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuję
się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.                               


OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej

 

                Zgodnie z art. 36 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadamiam o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie ze względu na konieczność uzyskania opinii organów w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie zespołu hal magazynowych z zapleczami socjalno-biurowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanego na dz. nr 373/1 373/2, 373/3, 172/6, 172/7, 10/20, 10/16 obręb 0004 Gniewomierz, gm. Legnickie Pole”.

              Postępowanie przedłużone zostaje w oparciu o pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2023 r. informujące o braku możliwości załatwienia przez organ sprawy w terminie z uwagi na konieczność uzyskania wyjaśnień do Karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wyznaczony termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy do dnia 26 września 2023 r.

              W związku z powyższym informuję, iż zakończenie postępowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie przez tut. organ planowane jest do dnia 10 listopada 2023r.

              Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stronie przysługuję prawo do wniesienia ponaglenia zawierające uzasadnienie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Legnickie Pole.

              Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późń. zm.)
jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuję się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”. 


OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji administracyjnej

 

 

 

                Zgodnie z art. 36 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zawiadamiam o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie ze względu na konieczność uzyskania opinii organów w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa linii malowania kataforetycznego” realizowanego na działkach nr 5/9 oraz 5/12 obręb Gniewomierz, gm. Legnickie Pole.

              Postępowanie przedłużone zostaje w oparciu o pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 września 2023 r. informujące o braku możności załatwienia przez organ sprawy w terminie z uwagi na konieczność szczegółowego przeanalizowania uzupełnionego materiału dowodowego w sprawie. Przewidywany termin załatwienia sprawy nastąpi do dnia 20 października 2023 r.

              W związku z powyższym informuję, iż zakończenie postępowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie przez tut. organ planowane jest do dnia 10 listopada 2023 r.

              Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stronie przysługuję prawo do wniesienia ponaglenia zawierające uzasadnienie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Legnickie Pole.

              Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późń. zm.)
jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuję
się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie zaś z art. 49 k.p.a. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.