PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębie Gniewomierz pod funkcje gospodarcze;
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Gniewomierz i Nowa Wieś Legnicka pod funkcje gospodarcze;

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Legnickim Polu przy ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Legnickie Pole – https://bip.legnickiepole.pl/planowanie-przestrzenne, w zakładce: Planowanie Przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach ww. planów miejscowych oraz w prognozach oddziaływania na środowisko odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Legnickim Polu przy ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 11:00 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi należy kierować do Wójta Gminy Legnickie Pole, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Gminy w Legnickim Polu przy ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2022 r.


Zainteresowani mogą zapoznać się z zakresem planowanej zmiany oraz składać wnioski w terminie do 6 maja 2022r.


ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nowej Wsi Legnickiej oraz obszaru w Legnickim Polu (obecnie tereny przemysłowo-usługowe)


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu w dniach 18.03.2022- 15.04.2022.

Dyskusja publiczna nad projektem odbędzie się dnia 20.04.2022r. o godz.12:00.

Uwagi można składać na piśmie do dnia 29 kwietnia 2022r.