PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Obwieszczenie Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w obrębie Koskowice, Kłębanowice. Nowa Wieś legnicka, Gniewomierz, Raczkowa w gminie Legnickie Pole.

 

Granica obszaru objętego planem miejscowym została przedstawiona na załączniku graficznym do powyższej uchwały. Uchwała jest dostępna na BIP pod adresem: https://bip.legnickiepole.pl/uchwaly-rady-gminy/1754-uchwala-nr-lviii-503-2023-rady-gminy-legnickie-pole-z-dnia-30-listopada-2023-r-w-sprawie-przystapienia-do-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wybranych-obszarow-w-obrebie-koskowice-klebanowice-nowa-wies-legnicka-gniewomierz-raczkowa-w

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Formularz wniosku jest dostępny pod adresem: https://bip.legnickiepole.pl/wzory-dokumentow/160-zagospodarowanie-przestrzenne


Legnickie Pole, dnia 21 listopada 2023 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) dalej upzp, w nawiązaniu do art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) dalej zmupzp oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr XLII.362.2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu miejscowego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu tego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 28 listopada 2023 r. do 19 grudnia 2023 r. w siedzibie w Urzędu Gminy Legnickie Pole w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole, sala nr 22, w godzinach 14.30-15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 upzp, w nawiązaniu do art. 67 ust. 3 pkt 4 zmupzp, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Legnickie Pole:

– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole,

– w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 8 stycznia 2024 r.

Wymieniony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny, od dnia wyłożenia, na stronie https://bip.legnickiepole.pl/planowanie-przestrzenne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego projektu planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami. Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Legnickie Pole, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy Legnickie Pole.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Legnickie Pole 59-241 Legnickie Pole,
    Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1.
  • Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://legnickiepole.pl oraz w siedzibie Administratora.

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś
Legnicka
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1945), w związku z art.7 ustawy z dnia 20 maja 201 r. o inwestycjach
w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016r. poz. 961 ze zm.) Rada Gminy Legnickie Pole uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 października 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie
Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka, wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy załącznik graficzny do uchwały zostaje zastąpiony załącznikiem graficznym do niniejszej
uchwały przedstawiającym granice objęte projektem planu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Legnickie Pole.


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz w gminie Legnickie Pole

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Legnickie Pole uchwały Nr LIII.466.2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz w gminie Legnickie Pole.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole,
ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59,241 Legnickie Pole, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59,241 Legnickie Pole. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2023 r.

Wnioski/uwagi powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) jest Wójt Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59,241 Legnickie Pole. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie BIP Gminy Legnickie Pole pod adresem: https://legnickiepole.pl/ochrona-danych-osobowych.


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Legnickie Pole

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Taczalin, Księginice, Koskowice, Kłębanowice w gminie Legnickie Pole

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) i art. 30, 39 i art.54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLIX.425.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Taczalin, Księginice, Koskowice, Kłębanowice w gminie Legnickie Pole, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 23 sierpnia 2023r. do 14 września 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, w godzinach od  10.00 do 14.30,  od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Legnickie Pole pod adresem: https://bip.legnickiepole.pl/planowanie-przestrzenne oraz w zakładce ochrona środowiska oraz na stronie internetowej gminy Legnickie Pole: https://legnickiepole.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 7 września 2023 r., o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu  Gminy Legnickie Pole w Sali Narad.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Legnickie Pole Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1,

59-241 Legnickie Pole,

  • ustnie do protokołu - w Wydziale Nieruchomości, Ochrony Środowiska, pok. 22, Urzędu Gminy Legnickie Pole Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.za pomocą platformy ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia28 września 2023 r.

Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Legnickie Pole.

Wójt Gminy Legnickie Pole

Rafał Plezia