ROOT

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.10b.2024 Wójta Gminy Legnickie Pole

z dnia 22 lutego 2024 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnickie Pole przeznaczonych do oddania w użyczenie

Lp.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej oraz
katastru nieruchomości

Powierzchnia/
ha

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

Termin trwania
umowy

Forma przekazania

1

Miejscowość

Legnickie Pole

Obręb ew.

Legnickie Pole

Gmina:   Legnickie Pole

Nieruchomość oznaczona jako działka:

1)113/55
Powierzchnia całej działki:

1) 0,2191 ha

Powierzchnia wydzierżawianej części:

2m2


1) część działki przeznaczona  pod miejsce ustawienia kontenerów PCK


1)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren komunikacji wewnętrznej.

15 marca 2024r. do 28 lutego 2029r.

umowa użyczenia do lat 5


2

Miejscowość

Legnickie Pole

Obręb ew.

Legnickie Pole

Gmina:   Legnickie Pole

Nieruchomość oznaczona jako działka:

1)380/1
Powierzchnia całej działki:

1) 0,52 ha

Powierzchnia wydzierżawianej części:

2m2


1) część działki przeznaczona  pod miejsce ustawienia kontenerów PCK


1)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren komunikacji publicznej.

15 marca 2024r. do 28 lutego 2029r.

umowa użyczenia do lat 5


3

Miejscowość

Strachowice

Obręb ew.

Legnickie Pole

Gmina:   Legnickie Pole

Nieruchomość oznaczona jako działka:

1)418/2
Powierzchnia całej działki:

1) 0,1977 ha

Powierzchnia wydzierżawianej części:

2m2


1) część działki przeznaczona  pod miejsce ustawienia kontenerów PCK


1)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren komunikacji wewnętrznej.

15 marca 2024r. do 28 lutego 2029r.

umowa użyczenia do lat 5


4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Miejscowość

Taczalin

Obręb ew.

Taczalin

Gmina:   Legnickie Pole

Miejscowość

Nowa Wieś Legnicka

Obręb ew.

Nowa Wieś Legnicka

Gmina:   Legnickie Pole

 

 

Miejscowość

Gniewomierz

Obręb ew.

Gniewomierz

Gmina:   Legnickie Pole

 

 

 

Miejscowość

Mikołajowice

Obręb ew.

Mikołajowice

Gmina:   Legnickie Pole

 

 

 

Miejscowość

Ogonowice

Obręb ew.

Ogonowice

Gmina:   Legnickie Pole

 

 

 


Miejscowość

Lubień

Obręb ew.

Lubień

Gmina:   Legnickie Pole

Miejscowość

Raczkowa

Obręb ew.

Raczkowa

Gmina:   Legnickie Pole

 

 

Miejscowość

Księginice

Obręb ew.

Księginice

Gmina:   Legnickie Pole

 

 

 

 

 

 

Miejscowość

Kłębanowice

Obręb ew.

Kłębanowice

Gmina:   Legnickie Pole

 

Miejscowość

Koskowice

Obręb ew.

Koskowice

Gmina:   Legnickie Pole

 

 

Miejscowość

Bartoszów

Obręb ew.

Bartoszów

Gmina:   Legnickie Pole

Nieruchomość oznaczona jako działka:

1)300/2Nieruchomość oznaczona jako działka:

2)409/149

Nieruchomość oznaczona jako działka:

3)308

 

Nieruchomość oznaczona jako działka:

4)122/1


Nieruchomość oznaczona jako działka:

5)201/1


Nieruchomość oznaczona jako działka:

6)46/5

 

 

 

 

 

Nieruchomość oznaczona jako działka:

7)192/2

 

 

 

 

 

Nieruchomość oznaczona jako działka:

8)53/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość oznaczona jako działka:

9)230

 

 

 

 

Nieruchomość oznaczona jako działka:

10)494/3

 

 

 

 

 

Nieruchomość oznaczona jako działka:

11)432/1

 

Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2

 

 


Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2


Powierzchnia wydzierżawianej części:

2 m2

 

Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2

Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2

Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2

Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2

Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2

Powierzchnia wydzierżawianej części:

2 m2

Powierzchnia wydzierżawianej części:

2 m2

Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2

1)część działki przeznaczona  pod miejsce ustawienia kontenerów PCK
1)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren usług.

2)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren drogi.

3)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren drogi.

4)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren zabudowy zagrodowej

5)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren zabudowy zagrodowej

.

6)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren usługi.

7)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren drogi.

8)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren drogi.

9)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren drogi.

10)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren drogi.

11)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren drogi.

15 marca 2024r. do 28 lutego 2029r.

umowa użyczenia do lat 5


1. Dodatkowe informacja można uzyskać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole pok. 21, tel. 76 85 82869


Nr działki

powierzchnia

Cena wywoławcza

wadium

godzina przetargu

78/6

0,1002 ha

145 000 zł. brutto                   

14 500 zł

11:15

78/7

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto                    

14 500 zł

11:30

78/8

0,1321 ha

155 000 zł.  brutto                   

15 500 zł

11:45

78/9

0,1001 ha

145 000 zł. brutto

14 500 zł

12:00

78/10

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto

14 500 zł

12:15

78/11

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto

14 500 zł

12:30

78/12

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto

14 500 zł

12:45

78/13

0,1705 ha

200 000 zł.  brutto                   

16 000 zł

13:00

78/14

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto

14 500 zł

13:15

78/15

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto

14 500 zł

13:30

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działek położony jest na terenie objętym jednostką strukturalną 8MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nieruchomości – Działki zlokalizowane w gminie Legnickie Pole, we wschodniej części wsi Raczkowa. Działki niezabudowane, dotychczas użytkowane rolniczo. Działki mają bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Teren nieogrodzony. Działki uzbrojone w sieć wodno-kanalizacyjną. Przyłącza wykonane na każdej działce.

 

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  nr VIII/35/11 z 17.06.2011r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2011 r. Nr 230 poz. 3983).

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r.                o gospodarce nieruchomościami upłynął 14.11.2023 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Raczkowa oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

 

Przetargi odbędą się 25.03.2024 r. w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 19.03.2024 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (zawierający PESEL),

osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru,

pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- oświadczenie oferenta o numerze konta bankowego, na które w przypadku nie wygrania przetargu ma zostać zwrócone wadium.

 

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia uczestnika do przetargu.

Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości   sprzedawanej   w   drodze   przetargu   podlega   zapłacie jednorazowo,   nie   później   niż   do   dnia   zawarcia   umowy   przenoszącej   własność. Szczegółowych   informacji   na   temat   ww.   nieruchomości   udziela   Wydział   Nieruchomości i Ochrony Środowiska tel.76 85  82 869, pokój 21 III p. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Legnickie Pole i we wsi Raczkowa na okres min. 30 dni tj. od 22.02.2024r. do 23.03.2024r. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej www.legnickiepole.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

Legnickie Pole, 22.02.2024 r.


Podkategorie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mariusz Kania

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

COM_CONTENT_READ_MORERODO

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Przykładowej Instytucji: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z Przykładową Instytucją i jej komórkami organizacyjnymi.

COM_CONTENT_READ_MOREPODSTAWOWE INFORMACJE

Pani Natalia Sromecka – Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Legnickie Pole.

Natalia Sromecka
Urząd Gminy Legnickie Pole
ul. Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole
telefon: +48 76 858-28-10
email:dostepnosc@legnickiepole.pl

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego(1)

 

COM_CONTENT_READ_MOREKoordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Legnickie Pole