Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1, art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.  z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.).

zawiadamiam,

że na wniosek złożony przez pełnomocnika Shell Polska Sp. z o. o., ul. Bitwy Warszawskiej
1920 r. 7a, 02-366 Warszawa wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie
i rozbudowie istniejącej stacji paliw Shell polegającej na:

- Rozbiórce: budynku stacji, zadaszeń, instalacji podziemnych kanalizacji deszczowej
i sanitarnej oraz nawierzchni drogowych,

- Budowie: nowego budynku stacji oraz nowych zadaszeń nad stanowiskami dystrybutorowymi,

- Przebudowie i rozbudowie: nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami”, realizowanego pod adresem 59-241 Nowa Wieś Legnicka 64 (gmina Legnickie Pole) na działkach ewidencyjnych: nr 75/4, 75/9, 80/1, 76/6, 76/8, 76/9, 76/11, 79/4, obręb Nowa Wieś Legnicka.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
załącznik obwieszczenie pdf 945.93 KB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 grudzień 2021 13:50 Adrianna Laurowska-Marć