MIENIE GMINNE

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2023

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 23 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1 w dniach od 23 marca 2023 roku do dnia 14 kwietnia 2023 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2023

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w dzierżawę i najem  na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1 w dniach od 19 stycznia 2023 roku do dnia 09 lutego 2023 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki rolnej 186/2 w obrębie Lubień.
Zarządzenie Wójta nr nr 0050.52.2022 z dnia 04 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w obrębie Taczalin


Zarządzenie Wójta nr nr 0050.20.2022 z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w obrębie Bartoszów i Mikołajowice.


zarządzenie nr 0050.10.2022 z dnia 11 lutego ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę do lat 3 w Nowej Wsi Legnickiej oraz Taczalinie


ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2021

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres do 1 roku, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1  w dniach od 22 grudnia 2021  roku do dnia 12 stycznia 2022 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Podkategorie