MIENIE GMINNE

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2024

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 11 kwiecień 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r. poz. 344 z poźn.zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w dzierżawę  na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 01 w dniach od 11 kwietnia 2024 roku do dnia 06 maja 2024 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.10b.2024 Wójta Gminy Legnickie Pole

z dnia 22 lutego 2024 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnickie Pole przeznaczonych do oddania w użyczenie

Lp.

Położenie
nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej oraz
katastru nieruchomości

Powierzchnia/
ha

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

Termin trwania
umowy

Forma przekazania

1

Miejscowość

Legnickie Pole

Obręb ew.

Legnickie Pole

Gmina:   Legnickie Pole

Nieruchomość oznaczona jako działka:

1)113/55
Powierzchnia całej działki:

1) 0,2191 ha

Powierzchnia wydzierżawianej części:

2m2


1) część działki przeznaczona  pod miejsce ustawienia kontenerów PCK


1)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren komunikacji wewnętrznej.

15 marca 2024r. do 28 lutego 2029r.

umowa użyczenia do lat 5


2

Miejscowość

Legnickie Pole

Obręb ew.

Legnickie Pole

Gmina:   Legnickie Pole

Nieruchomość oznaczona jako działka:

1)380/1
Powierzchnia całej działki:

1) 0,52 ha

Powierzchnia wydzierżawianej części:

2m2


1) część działki przeznaczona  pod miejsce ustawienia kontenerów PCK


1)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren komunikacji publicznej.

15 marca 2024r. do 28 lutego 2029r.

umowa użyczenia do lat 5


3

Miejscowość

Strachowice

Obręb ew.

Legnickie Pole

Gmina:   Legnickie Pole

Nieruchomość oznaczona jako działka:

1)418/2
Powierzchnia całej działki:

1) 0,1977 ha

Powierzchnia wydzierżawianej części:

2m2


1) część działki przeznaczona  pod miejsce ustawienia kontenerów PCK


1)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren komunikacji wewnętrznej.

15 marca 2024r. do 28 lutego 2029r.

umowa użyczenia do lat 5


4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Miejscowość

Taczalin

Obręb ew.

Taczalin

Gmina:   Legnickie Pole

Miejscowość

Nowa Wieś Legnicka

Obręb ew.

Nowa Wieś Legnicka

Gmina:   Legnickie Pole

 

 

Miejscowość

Gniewomierz

Obręb ew.

Gniewomierz

Gmina:   Legnickie Pole

 

 

 

Miejscowość

Mikołajowice

Obręb ew.

Mikołajowice

Gmina:   Legnickie Pole

 

 

 

Miejscowość

Ogonowice

Obręb ew.

Ogonowice

Gmina:   Legnickie Pole

 

 

 


Miejscowość

Lubień

Obręb ew.

Lubień

Gmina:   Legnickie Pole

Miejscowość

Raczkowa

Obręb ew.

Raczkowa

Gmina:   Legnickie Pole

 

 

Miejscowość

Księginice

Obręb ew.

Księginice

Gmina:   Legnickie Pole

 

 

 

 

 

 

Miejscowość

Kłębanowice

Obręb ew.

Kłębanowice

Gmina:   Legnickie Pole

 

Miejscowość

Koskowice

Obręb ew.

Koskowice

Gmina:   Legnickie Pole

 

 

Miejscowość

Bartoszów

Obręb ew.

Bartoszów

Gmina:   Legnickie Pole

Nieruchomość oznaczona jako działka:

1)300/2Nieruchomość oznaczona jako działka:

2)409/149

Nieruchomość oznaczona jako działka:

3)308

 

Nieruchomość oznaczona jako działka:

4)122/1


Nieruchomość oznaczona jako działka:

5)201/1


Nieruchomość oznaczona jako działka:

6)46/5

 

 

 

 

 

Nieruchomość oznaczona jako działka:

7)192/2

 

 

 

 

 

Nieruchomość oznaczona jako działka:

8)53/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość oznaczona jako działka:

9)230

 

 

 

 

Nieruchomość oznaczona jako działka:

10)494/3

 

 

 

 

 

Nieruchomość oznaczona jako działka:

11)432/1

 

Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2

 

 


Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2


Powierzchnia wydzierżawianej części:

2 m2

 

Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2

Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2

Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2

Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2

Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2

Powierzchnia wydzierżawianej części:

2 m2

Powierzchnia wydzierżawianej części:

2 m2

Powierzchnia wydzierżawianej części:

1 m2

1)część działki przeznaczona  pod miejsce ustawienia kontenerów PCK
1)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren usług.

2)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren drogi.

3)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren drogi.

4)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren zabudowy zagrodowej

5)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren zabudowy zagrodowej

.

6)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren usługi.

7)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren drogi.

8)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren drogi.

9)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren drogi.

10)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren drogi.

11)W obowiązującym  planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren drogi.

15 marca 2024r. do 28 lutego 2029r.

umowa użyczenia do lat 5


1. Dodatkowe informacja można uzyskać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole pok. 21, tel. 76 85 82869ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2023

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r. poz. 344 z poźn.zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w dzierżawę  na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1 w dniach od 21 grudnia 2023 roku do dnia 12 styczeń 2024 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 1

 

Zarządzenie Nr 0050.91.2023

Wójta Gminy Legnickie Pole

z dnia 21.12.2023r.

 

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnickie Pole przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

 

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
sposób jej zagospodarowania
i termin zagospodarowania nieruchomości;

 

 

cena czynszu dzierżawnego

 

 

Terminy wnoszenia opłat

 

 

Zasady aktualizacji opłat

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Forma zbycia nieruchomości

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez 21 dni

 

Działka : 81/21 obręb : Koskowice

KW:  LE1L/00030189/3

właściciel: Gmina Legnickie Pole

Powierzchnia całkowita:

1,52ha

Powierzchnia do wydzierżawienia: 1000m²

Teren jest wykorzystywany jako teren zielony zadrzewiony. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcja działki została określona mieszkaniowej

 Gmina nie planuje w najbliższych 3 latach zmieniać stanu zagospodarowania terenu. Ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania.

100,00 zł brutto/ rok  +Vat

Do 30 września każdego roku

Na podstawie Zarządzenia Wójta

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki 81/21 w powiecie legnickim. Przedmiotowa nieruchomość sąsiaduje z jeziorem Koskowickim. Przedmiotowa działka jest porośnięta drzewami i krzewami. Nie jest zagospodarowana

Dzierżawa gruntu do lat trzech

Od 21.12.2023r.

do 12.01.2024r.


Zarządzenie Nr 0050.77.2023

Wójta Gminy Legnickie Pole

z dnia 09.11.2023r.

 

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnickie Pole przeznaczonych do oddania w dzierżawa

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

 

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
sposób jej zagospodarowania
i termin zagospodarowania nieruchomości;

 

 

cena czynszu dzierżawnego

 

 

Terminy wnoszenia opłat

 

 

Zasady aktualizacji opłat

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Forma zbycia nieruchomości

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez 21 dni

 

Działka : 271/1 obręb : Taczalin

KW:  LE1L/00041810/6

właściciel: Gmina Legnickie Pole

Powierzchnia całkowita:

131m²

Powierzchnia do wydzierżawienia: 131m²

Teren jest wykorzystywany jako ogród przydomowy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcja działki została określona jako teren zabudowy zagrodowej.

 Gmina nie planuje w najbliższych 3 latach zmieniać stanu zagospodarowania terenu. Ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania.

20,00 zł brutto/ rok 

Do 30 września każdego roku

Na podstawie Zarządzenia Wójta

Nieruchomość rolna położona               w granicach działki 271/1 obręb Taczalin                          w powiecie legnickim. Przedmiotowa działka obecnie użytkowana, jako ogród przydomowy.

Dzierżawa gruntu do lat trzech

Od 09.11.2023r.

do 30.11.2023r.

Działka : 226/5 obręb : Legnickie Pole

KW:  LE1L/00093118/4

właściciel: Gmina Legnickie Pole

Powierzchnia całkowita:

0,23ha

Powierzchnia do wydzierżawienia: 0,04ha

Teren jest wykorzystywany jako ogród przydomowy .W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcja działki została określona jako tereny wewnętrznej komunikacji drogowej.

 Gmina nie planuje w najbliższych 3 latach zmieniać stanu zagospodarowania terenu. Ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania.

60,00 zł brutto/ rok 

Do 30 września każdego roku

Na podstawie Zarządzenia Wójta

Nieruchomość położona               w granicach działki 226/5 obręb Legnickie Pole                          w powiecie legnickim. Przedmiotowa działka obecnie nie jest użytkowana porośnięta roślinnością.

Dzierżawa gruntu do lat trzech

Od 09.11.2023r.

do 30.11.2023r.

 

 


ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2023

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 19 października 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023r. poz. 344 z poźn.zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w dzierżawę  na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1 w dniach od 19 października 2023 roku do dnia 10 listopada 2023 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2023

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia  29 czerwca 2023 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości:

            Na podstawie § 37 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 344), zarządzam co następuje:

1.

  • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość lokalową nr 5  o powierzchni 70,82 m2 zlokalizowaną na I piętrze budynku nr 1 wraz z udziałem wynoszącym 215/1000 w częściach wspólnych oraz w działce o numerze geodezyjnym 21/8  w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00096359/6, stanowiące własność Gminy Legnickie Pole.
  • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość lokalową nr 6 o powierzchni 32, 80 m2 zlokalizowaną na II piętrze budynku nr 1 wraz z udziałem wynoszącym 100/1000 w częściach wspólnych oraz w działce o numerze geodezyjnym 21/8 w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00096359/6, stanowiące własność Gminy Legnickie Pole.
  • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość lokalową nr 7 o powierzchni 42,93 m2 zlokalizowaną na II piętrze budynku nr 1 wraz z udziałem wynoszącym 130/1000 w częściach wspólnych oraz w działce o numerze geodezyjnym 21/8 w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00096359/6, stanowiące własność Gminy Legnickie Pole.
  • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową o numerze geodezyjnym 231/1 w obrębie Kłębanowice o powierzchni 180 m2 dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041836/4, stanowiące własność Gminy Legnickie Pole.
  • 2.

Nieruchomości opisane w § 1 ust. 1 i ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia. Wykaz, o którym mowa, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2023

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w dzierżawa  na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1 w dniach od 29 czerwca 2023 roku do dnia 20 lipca 2023 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Podkategorie