Przetargi

WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Nowa Wieś Legnicka w granicach działek 77/4 o powierzchni 0,1489 ha , 98 o powierzchni 0,20 ha, 99/2 o powierzchni 0,25 ha

z urządzona księgą wieczystą LE1L/00041819/9

Cena wywoławcza nieruchomości 77/4 – 293 000 zł. brutto

Wadium: 30 000 zł

Cena wywoławcza nieruchomości 98 – 297 000 zł. brutto

Wadium: 30 000 zł

Cena wywoławcza nieruchomości 99/2 – 351 000 zł. brutto

Wadium: 35 000 zł

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki numer 77/4 położony jest na terenie objętym jednostką strukturalną 1-KSU - teren obsługi komunikacji samochodowej; teren działki 98 oraz 99/2 położony jest na terenie objętym jednostką strukturalną 5P/U-Teren zabudowy produkcyjnej, składowo-magazynowej lub usługowej.

Opis nieruchomości – Działki zlokalizowane w gminie Legnickie Pole, w miejscowości Nowa Wieś Legnicka, położone bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 3. Działki niezabudowane, porośnięte roślinnością, dotychczas wykorzystywane w celach rolniczych. Teren nieogrodzony. Okolica działek to tereny usługowe ( stacje paliw, KFC itp.), zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze.

Uwagi:

1. Warunki   dostawy   w media   i techniczne   warunki   przyłączenia   do   sieci   uzbrojenia   należy uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  XLIII.376.2022 z dnia 27.06.2022 r (publikacja   Dz. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2022r. Poz. 3502) oraz XXXVIII/226/2014 z dnia 27.08.2014r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 września 2014 r. Poz.3654)

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r.               o gospodarce nieruchomościami upłynął 20.10.2022 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Nowa Wieś Legnicka oraz na stronie internetowej urzędu                          i w prasie lokalnej.

 

Przetargi odbędą się :

dla działki 77/4 -13.12.2022 r. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

dla działki 98 – 13.12.2022r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

dla działki 99/2 – 13.12.2022r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 08.12.2022 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (zawierający PESEL),

osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru,

pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

oświadczenie oferenta o numerze konta bankowego, na które w przypadku nie wygrania przetargu ma zostać zwrócone wadium.

w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków wymagana jest pisemna zgoda drugiego współmałżonka na udział w przetargu.

 

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia uczestnika do przetargu.

Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości   sprzedawanej   w   drodze   przetargu   podlega   zapłacie jednorazowo,   nie   później   niż   do   dnia   zawarcia   umowy   przenoszącej   własność. Szczegółowych   informacji   na   temat   ww.   nieruchomości   udziela   Wydział   Nieruchomości i Ochrony Środowiska tel.76 85  82 869, pokój 21 III p. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Legnickie Pole i w miejscowości na okres  30 dni tj. od 10.11.2022r. do 10.12.2022r. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej www.legnickiepole.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

Legnickie Pole, 10.11.2022r.
ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2022

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 07 czerwca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych

w obrębie Mikołajowice stanowiących własność  Gminy Legnickie Pole

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) na podstawie art. 37  ust.1, art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

         o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Rozporządzenia Rady ministrów        z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Podać do publicznej wiadomości  ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości,  niezabudowanych położonych w Mikołajowicach stanowiących działkę ewidencyjną nr 172/1 o powierzchni 0,90 ha oraz nr 172/2 o powierzchni 1,32 ha będących własnością Gminy Legnickie Pole oraz regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  • 2

Powołuje się Komisję w składzie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

  • 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2022

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Gniewomierz stanowiących własność  Gminy Legnickie Pole

              Na podstawie art. 30 ust.2 pkt . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) na podstawie art. 37  ust.1, art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Rozporządzenia Rady ministrów        z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Podać do publicznej wiadomości  ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości,  niezabudowanych położonych w Psarach (obręb Gniewomierz) stanowiących działkę ewidencyjną nr 37/5 o powierzchni 0,0907 ha, 37/6 o powierzchni 0,0906 ha oraz 37/7 o powierzchni 0,1191 ha, będących własnością Gminy Legnickie Pole oraz regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  • 2

Powołuje się Komisję w składzie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

  • 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Zarządzenie Wójta nr 0050.12.2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży we wsi Psary i Mikołajowice.


ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2021

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej  w Legnickim Polu stanowiącej własność  Gminy Legnickie Pole

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) na podstawie art. 37  ust.1, art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm. z późn. zm.), Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Podać do publicznej wiadomości  ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości,  niezabudowanej położonej w Legnickim Polu stanowiącej działkę ewidencyjną nr 461/78 o powierzchni 0,1031 ha, będącej własnością Gminy Legnickie Pole oraz regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Powołuje się Komisję w składzie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


ZARZĄDZENIE NR.0050.103.2021

   WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych, niezabudowanych położonych w Legnickim Polu, Nowej Wsi Legnickiej oraz w Bartoszowie   stanowiących własność Gminy Legnickie Pole

              Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 37  ust.1, art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2020 r., poz. 1698 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości  rolnych,  niezabudowanych położonych w obrębach: Legnickie Pole działka ewidencyjna  nr 9/20 o powierzchni 110m ² ha, Nowa Wieś Legnicka działka ewidencyjna nr 409/61 o powierzchni 117 m², Bartoszów działka ewidencyjna 126/2 o pow. 0,71 ha, będących własnością Gminy Legnickie Pole
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 oraz regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Powołuje się Komisję w składzie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Legnickim Polu,  stanowiącej własność Gminy Legnickie Pole

              Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 37  ust.1, art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2020 r., poz. 1698 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  rolnej,  niezabudowanej położonej w Legnickim Polu, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 461/81 o powierzchni 3,1678 ha, będąca własnością Gminy Legnickie Pole w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 oraz regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Powołuje się Komisję w składzie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.