Przetargi

Nr działki

powierzchnia

Cena wywoławcza

wadium

godzina przetargu

78/6

0,1002 ha

145 000 zł. brutto                   

14 500 zł

11:15

78/7

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto                    

14 500 zł

11:30

78/8

0,1321 ha

155 000 zł.  brutto                   

15 500 zł

11:45

78/9

0,1001 ha

145 000 zł. brutto

14 500 zł

12:00

78/10

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto

14 500 zł

12:15

78/11

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto

14 500 zł

12:30

78/12

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto

14 500 zł

12:45

78/13

0,1705 ha

200 000 zł.  brutto                   

16 000 zł

13:00

78/14

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto

14 500 zł

13:15

78/15

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto

14 500 zł

13:30

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działek położony jest na terenie objętym jednostką strukturalną 8MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nieruchomości – Działki zlokalizowane w gminie Legnickie Pole, we wschodniej części wsi Raczkowa. Działki niezabudowane, dotychczas użytkowane rolniczo. Działki mają bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Teren nieogrodzony. Działki uzbrojone w sieć wodno-kanalizacyjną. Przyłącza wykonane na każdej działce.

 

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  nr VIII/35/11 z 17.06.2011r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2011 r. Nr 230 poz. 3983).

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r.                o gospodarce nieruchomościami upłynął 14.11.2023 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Raczkowa oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

 

Przetargi odbędą się 25.03.2024 r. w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 19.03.2024 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (zawierający PESEL),

osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru,

pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- oświadczenie oferenta o numerze konta bankowego, na które w przypadku nie wygrania przetargu ma zostać zwrócone wadium.

 

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia uczestnika do przetargu.

Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości   sprzedawanej   w   drodze   przetargu   podlega   zapłacie jednorazowo,   nie   później   niż   do   dnia   zawarcia   umowy   przenoszącej   własność. Szczegółowych   informacji   na   temat   ww.   nieruchomości   udziela   Wydział   Nieruchomości i Ochrony Środowiska tel.76 85  82 869, pokój 21 III p. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Legnickie Pole i we wsi Raczkowa na okres min. 30 dni tj. od 22.02.2024r. do 23.03.2024r. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej www.legnickiepole.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

Legnickie Pole, 22.02.2024 r.


WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w granicy działki 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12, 78/13, 78/14, 78/15 w miejscowości Raczkowa

z urządzona księgą wieczystą LE1L/00070136/9

Nr działki

powierzchnia

Cena wywoławcza

wadium

godzina przetargu

78/6

0,1002 ha

145 000 zł. brutto                   

14 500 zł

11:15

78/7

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto                    

14 500 zł

11:30

78/8

0,1321 ha

155 000 zł.  brutto                   

15 500 zł

11:45

78/9

0,1001 ha

145 000 zł. brutto

14 500 zł

12:00

78/10

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto

14 500 zł

12:15

78/11

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto

14 500 zł

12:30

78/12

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto

14 500 zł

12:45

78/13

0,1705 ha

200 000 zł.  brutto                   

16 000 zł

13:00

78/14

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto

14 500 zł

13:15

78/15

0,1001 ha

145 000 zł.  brutto

14 500 zł

13:30

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działek położony jest na terenie objętym jednostką strukturalną 8MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nieruchomości – Działki zlokalizowane w gminie Legnickie Pole, we wschodniej części wsi Raczkowa. Działki niezabudowane, dotychczas użytkowane rolniczo. Działki mają bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Teren nieogrodzony. Działki uzbrojone w sieć wodno-kanalizacyjną. Przyłącza wykonane na każdej działce.

 

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  nr VIII/35/11 z 17.06.2011r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2011 r. Nr 230 poz. 3983).

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r.                o gospodarce nieruchomościami upłynął 14.11.2023 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Raczkowa oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

 

Przetargi odbędą się 18.12.2023 r. w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 12.12.2023 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (zawierający PESEL),

osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru,

pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- oświadczenie oferenta o numerze konta bankowego, na które w przypadku nie wygrania przetargu ma zostać zwrócone wadium.

 

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia uczestnika do przetargu.

Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości   sprzedawanej   w   drodze   przetargu   podlega   zapłacie jednorazowo,   nie   później   niż   do   dnia   zawarcia   umowy   przenoszącej   własność. Szczegółowych   informacji   na   temat   ww.   nieruchomości   udziela   Wydział   Nieruchomości i Ochrony Środowiska tel.76 85  82 869, pokój 21 III p. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Legnickie Pole i we wsi Raczkowa na okres min. 30 dni tj. od 15.11.2023r. do 18.12.2023r. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej www.legnickiepole.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

Legnickie Pole, 15.11.2023r.


WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w granicy działki 216/5, 216/6, 216/7, 216/9, 216/10, 216/11, 216/12, 216/14, 216/15 w miejscowości Koiszków

z urządzona księgą wieczystą LE1L/00041845/0

Nr działki

powierzchnia

Cena wywoławcza

wadium

godzina przetargu

216/5

0,0837 ha

80 000 zł. brutto

8 000 zł

11:00

216/6

0,0822 ha

73 000 zł.  brutto

7 300 zł

11:30

216/7

0,0813 ha

73 000 zł.  brutto

7 300 zł

12:00

216/9

0,0861 ha

77 000 zł.  brutto

7 700 zł

12:30

216/10

0,0811 ha

72 000 zł.  brutto

7 200 zł

13:00

216/11

0,0865 ha

77 000 zł.  brutto

7 700 zł

13:30

216/12

0,0817 ha

73 000 zł.  brutto

7 300 zł

14:00

216/14

0,0865 ha

77 000 zł.  brutto

7 700 zł

14:30

216/15

0,0821 ha

73 000 zł.  brutto

7 300 zł

15:00

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działek położony jest na terenie objętym jednostką strukturalną 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nieruchomości – Działki zlokalizowane w gminie Legnickie Pole, w centrum wsi Koiszków. Działki niezabudowane, dotychczas użytkowane rolniczo. Działki mają bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Teren nieogrodzony. Działki nieuzbrojone.

Uwagi:

1. Warunki   dostawy   w media   i techniczne   warunki   przyłączenia   do   sieci   uzbrojenia   należy uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

 

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  nr XLVIII.403.2022z dnia 30 listopada 2022 r (publikacja   z dnia 16 grudnia 2022 r. poz.6409).

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r.                o gospodarce nieruchomościami upłynął 03.10.2023 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Koiszków oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

 

Przetargi odbędą się 07.11.2023 r. w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 31.10.2023 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (zawierający PESEL),

osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru,

pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- oświadczenie oferenta o numerze konta bankowego, na które w przypadku nie wygrania przetargu ma zostać zwrócone wadium.

 

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia uczestnika do przetargu.

Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości   sprzedawanej   w   drodze   przetargu   podlega   zapłacie jednorazowo,   nie   później   niż   do   dnia   zawarcia   umowy   przenoszącej   własność. Szczegółowych   informacji   na   temat   ww.   nieruchomości   udziela   Wydział   Nieruchomości i Ochrony Środowiska tel.76 85  82 869, pokój 21 III p. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Legnickie Pole i we wsi Koiszków na okres min. 30 dni tj. od 05.10.2023r. do 07.11.2023r. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej www.legnickiepole.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

Legnickie Pole, 05.10.2023r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.67a.2023

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia  3 października 2023 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości:

            Na podstawie § 37 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 344), zarządzam co następuje:

1.

 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 78/6 o powierzchni 0,1002 ha w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00070136/9, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 78/7 o powierzchni 0,1001 ha w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00070136/9, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 78/8 o powierzchni 0,1321 ha w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00070136/9, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 78/9 o powierzchni 0,1001 ha w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00070136/9, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 78/10 o powierzchni 0,1001 ha w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00070136/9, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 78/11 o powierzchni 0,1001 ha w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00070136/9, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 78/12 o powierzchni 0,1001 ha w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00070136/9, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 78/13 o powierzchni 0,1705 ha w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00070136/9, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 78/14 o powierzchni 0,1001 ha w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00070136/9, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 78/15 o powierzchni 0,1001 ha w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00070136/9, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.

2.

Nieruchomości opisane w § 1 ust. 1 i ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia. Wykaz, o którym mowa, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych  

do sprzedawanej nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 0,0180 ha położonej w granicy działki 231/1 w miejscowości Kłębanowice

z urządzona księgą wieczystą LE1L/00041836/4

Cena wywoławcza nieruchomości – 4 070 + 23% podatek VAT

Wadium: 500 zł

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki numer 231/1 w obrębie Kłębanowice położony jest na terenie objętym jednostką   strukturalną KDW   -   teren drogi wewnętrznej.

Opis nieruchomości – Działka zlokalizowana w gminie Legnickie Pole, w centrum wsi Kłębanowice. Działka niezabudowana, zagospodarowana jako ogródek przydomowy. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej. Teren nieogrodzony.

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  nr XXII/114/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r (publikacja   Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 104 poz. 2253).

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 10.08.2023 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Kłębanowice oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

 

Przetarg odbędzie się 23.10.2023 r. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 19.10.2023 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (zawierający PESEL),

osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru,

pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- oświadczenie oferenta o numerze konta bankowego, na które w przypadku nie wygrania przetargu ma zostać zwrócone wadium.

- dokument potwierdzający własność nieruchomości przyległej do sprzedawanej działki.

 

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia uczestnika do przetargu.

Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości   sprzedawanej   w   drodze   przetargu   podlega   zapłacie jednorazowo,   nie   później   niż   do   dnia   zawarcia   umowy   przenoszącej   własność. Szczegółowych   informacji   na   temat   ww.   nieruchomości   udziela   Wydział   Nieruchomości i Ochrony Środowiska tel.76 85  82 869, pokój 21 III p. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Legnickie Pole i we wsi Kłębanowice na okres min. 30 dni tj. od 21.09.2023r. do 23.10.2023r. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej www.legnickiepole.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

Legnickie Pole, 21.09.2023r.


ZARZĄDZENIE NR 0050. 56.2023

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia  22 sierpnia 2023 r.

 

 

w sprawie zbycia nieruchomości:

            Na podstawie § 37 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 344), zarządzam co następuje:

 • 1.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 216/5 o powierzchni 0,0837 ha w obrębie Koiszków dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041845/5, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 216/6 o powierzchni 0,0822 ha w obrębie Koiszków dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041845/5, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 216/7 o powierzchni 0,0813 ha w obrębie Koiszków dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041845/5, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 216/9 o powierzchni 0,0861 ha w obrębie Koiszków dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041845/5, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 216/10 o powierzchni 0,0811 ha w obrębie Koiszków dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041845/5, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 216/11 o powierzchni 0,0865 ha w obrębie Koiszków dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041845/5, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 216/12 o powierzchni 0,0817 ha w obrębie Koiszków dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041845/5, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 216/14 o powierzchni 0,0865 ha w obrębie Koiszków dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041845/5, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działkę 216/15 o powierzchni 0,0821 ha w obrębie Koiszków dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041845/5, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.
 • 2.

Nieruchomości opisane w § 1 ust. 1 i ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia. Wykaz, o którym mowa, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2023

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia  29 czerwca 2023 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości:

            Na podstawie § 37 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 344), zarządzam co następuje:

1.

 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość lokalową nr 5  o powierzchni 70,82 m2 zlokalizowaną na I piętrze budynku nr 1 wraz z udziałem wynoszącym 215/1000 w częściach wspólnych oraz w działce o numerze geodezyjnym 21/8  w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00096359/6, stanowiące własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość lokalową nr 6 o powierzchni 32, 80 m2 zlokalizowaną na II piętrze budynku nr 1 wraz z udziałem wynoszącym 100/1000 w częściach wspólnych oraz w działce o numerze geodezyjnym 21/8 w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00096359/6, stanowiące własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość lokalową nr 7 o powierzchni 42,93 m2 zlokalizowaną na II piętrze budynku nr 1 wraz z udziałem wynoszącym 130/1000 w częściach wspólnych oraz w działce o numerze geodezyjnym 21/8 w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00096359/6, stanowiące własność Gminy Legnickie Pole.
 • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową o numerze geodezyjnym 231/1 w obrębie Kłębanowice o powierzchni 180 m2 dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041836/4, stanowiące własność Gminy Legnickie Pole.
 • 2.

Nieruchomości opisane w § 1 ust. 1 i ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia. Wykaz, o którym mowa, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na zbycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Nowa Wieś Legnicka w granicach działek 77/4 o powierzchni 0,1489 ha , 98 o powierzchni 0,20 ha, 99/2 o powierzchni 0,25 ha

z urządzona księgą wieczystą LE1L/00041819/9

Cena wywoławcza nieruchomości 77/4 – 293 000 zł. brutto

Wadium: 30 000 zł

Cena wywoławcza nieruchomości 98 – 297 000 zł. brutto

Wadium: 30 000 zł

Cena wywoławcza nieruchomości 99/2 – 351 000 zł. brutto

Wadium: 35 000 zł

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki numer 77/4 położony jest na terenie objętym jednostką strukturalną 1-KSU - teren obsługi komunikacji samochodowej; teren działki 98 oraz 99/2 położony jest na terenie objętym jednostką strukturalną 5P/U-Teren zabudowy produkcyjnej, składowo-magazynowej lub usługowej.

Opis nieruchomości – Działki zlokalizowane w gminie Legnickie Pole, w miejscowości Nowa Wieś Legnicka, położone bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 3. Działki niezabudowane, porośnięte roślinnością, dotychczas wykorzystywane w celach rolniczych. Teren nieogrodzony. Okolica działek to tereny usługowe ( stacje paliw, KFC itp.), zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze.

Uwagi:

1. Warunki   dostawy   w media   i techniczne   warunki   przyłączenia   do   sieci   uzbrojenia   należy uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  XLIII.376.2022 z dnia 27.06.2022 r (publikacja   Dz. Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2022r. Poz. 3502) oraz XXXVIII/226/2014 z dnia 27.08.2014r. (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 września 2014 r. Poz.3654)

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r.               o gospodarce nieruchomościami upłynął 20.10.2022 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Nowa Wieś Legnicka oraz na stronie internetowej urzędu                          i w prasie lokalnej.

 

Przetargi odbędą się :

dla działki 77/4 -13.12.2022 r. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

dla działki 98 – 13.12.2022r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

dla działki 99/2 – 13.12.2022r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 08.12.2022 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (zawierający PESEL),

osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru,

pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

oświadczenie oferenta o numerze konta bankowego, na które w przypadku nie wygrania przetargu ma zostać zwrócone wadium.

w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków wymagana jest pisemna zgoda drugiego współmałżonka na udział w przetargu.

 

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia uczestnika do przetargu.

Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości   sprzedawanej   w   drodze   przetargu   podlega   zapłacie jednorazowo,   nie   później   niż   do   dnia   zawarcia   umowy   przenoszącej   własność. Szczegółowych   informacji   na   temat   ww.   nieruchomości   udziela   Wydział   Nieruchomości i Ochrony Środowiska tel.76 85  82 869, pokój 21 III p. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Legnickie Pole i w miejscowości na okres  30 dni tj. od 10.11.2022r. do 10.12.2022r. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej www.legnickiepole.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

Legnickie Pole, 10.11.2022r.