Przetargi

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2022

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 07 czerwca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych

w obrębie Mikołajowice stanowiących własność  Gminy Legnickie Pole

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) na podstawie art. 37  ust.1, art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

         o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Rozporządzenia Rady ministrów        z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Podać do publicznej wiadomości  ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości,  niezabudowanych położonych w Mikołajowicach stanowiących działkę ewidencyjną nr 172/1 o powierzchni 0,90 ha oraz nr 172/2 o powierzchni 1,32 ha będących własnością Gminy Legnickie Pole oraz regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  • 2

Powołuje się Komisję w składzie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

  • 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2022

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych w obrębie Gniewomierz stanowiących własność  Gminy Legnickie Pole

              Na podstawie art. 30 ust.2 pkt . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) na podstawie art. 37  ust.1, art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Rozporządzenia Rady ministrów        z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Podać do publicznej wiadomości  ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości,  niezabudowanych położonych w Psarach (obręb Gniewomierz) stanowiących działkę ewidencyjną nr 37/5 o powierzchni 0,0907 ha, 37/6 o powierzchni 0,0906 ha oraz 37/7 o powierzchni 0,1191 ha, będących własnością Gminy Legnickie Pole oraz regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  • 2

Powołuje się Komisję w składzie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

  • 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Zarządzenie Wójta nr 0050.12.2022 z dnia 10.03.2022 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży we wsi Psary i Mikołajowice.


ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2021

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej  w Legnickim Polu stanowiącej własność  Gminy Legnickie Pole

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) na podstawie art. 37  ust.1, art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm. z późn. zm.), Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Podać do publicznej wiadomości  ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości,  niezabudowanej położonej w Legnickim Polu stanowiącej działkę ewidencyjną nr 461/78 o powierzchni 0,1031 ha, będącej własnością Gminy Legnickie Pole oraz regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Powołuje się Komisję w składzie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


ZARZĄDZENIE NR.0050.103.2021

   WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości rolnych, niezabudowanych położonych w Legnickim Polu, Nowej Wsi Legnickiej oraz w Bartoszowie   stanowiących własność Gminy Legnickie Pole

              Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 37  ust.1, art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2020 r., poz. 1698 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości  rolnych,  niezabudowanych położonych w obrębach: Legnickie Pole działka ewidencyjna  nr 9/20 o powierzchni 110m ² ha, Nowa Wieś Legnicka działka ewidencyjna nr 409/61 o powierzchni 117 m², Bartoszów działka ewidencyjna 126/2 o pow. 0,71 ha, będących własnością Gminy Legnickie Pole
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 oraz regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Powołuje się Komisję w składzie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Legnickim Polu,  stanowiącej własność Gminy Legnickie Pole

              Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 37  ust.1, art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2020 r., poz. 1698 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  rolnej,  niezabudowanej położonej w Legnickim Polu, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 461/81 o powierzchni 3,1678 ha, będąca własnością Gminy Legnickie Pole w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 oraz regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Powołuje się Komisję w składzie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 0,1534 ha położonej 

               w granicy działki 55/27 w miejscowości Gniewomierz

z urządzona księgą wieczystą LE1L/00096417/1

Cena wywoławcza nieruchomości – 65 000 + podatek VAT

Wadium: 6 500 zł

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki numer 55/27  położony jest na terenie objętym jednostką   strukturalną 4 MN   -   teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nieruchomości – Działka zlokalizowana w gminie Legnickie Pole, na obrzeżu wsi Gniewomierz. Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością, w kształcie prostokąta. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej i drogi powiatowej. Teren nieogrodzony. Media znajdują się w pobliżu działki.  Otoczenie działki to nowo powstające osiedle domów jednorodzinnych i terenów użytkowanych rolniczo.

Uwagi:

1. Warunki   dostawy   w media   i techniczne   warunki   przyłączenia   do   sieci   uzbrojenia   należy uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  nr XXXI/187/09         z dnia 30 października 2009 r. (publikacja   Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. Nr 3 poz. 61).

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 19.08.2021 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Gniewomierz oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

 

Przetarg odbędzie się 29.09.2021 r. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 27.09.2021 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi


WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 0,1031 ha położonej

                w granicy działki 461/78 w miejscowości Legnickie Pole

z urządzona księgą wieczystą LE1L/00062612/1

Cena wywoławcza nieruchomości – 103 000 + podatek VAT

Wadium: 10 000zł

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki numer 461/78 położony jest na terenie objętym jednostką   strukturalną 6 MN   -   teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nieruchomości – Działka zlokalizowana w gminie Legnickie Pole, w zachodniej części Legnickiego Pola. Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Norwida. Teren nieogrodzony. Media znajdują się przy działce  w drodze gminnej.  Działka znajduje się na atrakcyjnym osiedlu domów jednorodzinnych.

Uwagi:

1. Warunki   dostawy   w media   i techniczne   warunki   przyłączenia   do   sieci   uzbrojenia   należy uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  nr XXII/114/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r (publikacja   Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 104 poz. 2253).

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 19.08.2021 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Legnickie Pole oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

 

Przetarg odbędzie się 28.09.2021 r. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 24.09.2021 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi


WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 0,5989 ha położonej 

               w granicach działek numer 77/4, 98, 99/2 w miejscowości Nowa Wieś Legnicka

z urządzona księgą wieczystą LE1L/00041819/9

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 070 000,00 zł + podatek VAT

Wadium: 100 000 zł

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki numer 77/4 ( 0,1489 ha ) położony jest na terenie objętym jednostką   strukturalną 1-KSU   -   teren obsługi komunikacji samochodowej.

Działki 98 oraz 99/2 (0,45ha ) położone są na terenie objętym jednostką   strukturalną 1-U   -   zabudowa usługowa.

W trwającej zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98 oraz 99/2 planowane jest dodanie funkcji produkcyjnej i składowo-magazynowej. Zostanie również zmniejszona nieprzekraczalna linia zabudowy z 25 m do 8m od drogi wojewódzkiej.

Opis nieruchomości – Działka zlokalizowana w gminie Legnickie Pole, w północnej części wsi Nowa Wieś Legnicka w strefie usług obsługi komunikacji samochodowej. Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością – poprzednio uprawiana rolniczo. Przy wschodniej granicy działek przebiega droga wojewódzka DW3. Na działce przy jej południowej granicy przebiega droga gminna wewnętrzna. Teren nieogrodzony. Media znajdują się w pobliżu nieruchomości.  Sąsiadujące tereny to stacje paliw oraz KFC. Lokalizacja nieruchomości znajduje się 160 metrów od węzła autostrady A4 (Legnica).

Uwagi:

1. Warunki   dostawy   w media   i techniczne   warunki   przyłączenia   do   sieci   uzbrojenia   należy uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  nr XXXVIII/226/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r (publikacja   Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 września 2014 r. Poz.3654).

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 19.08.2021 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Nowa Wieś Legnicka oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

 

Przetarg odbędzie się 27.10.2021 r. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 25.10.2021 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (zawierający PESEL),

osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru,

pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- oświadczenie oferenta o numerze konta bankowego, na które w przypadku nie wygrania przetargu ma zostać zwrócone wadium.

 

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia uczestnika do przetargu.

Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena   nieruchomości   sprzedawanej   w   drodze   przetargu   podlega   zapłacie jednorazowo,   nie   później   niż   do   dnia   zawarcia   umowy   przenoszącej   własność. Szczegółowych   informacji   na   temat   ww.   nieruchomości   udziela   Wydział   Nieruchomości i Ochrony Środowiska tel.76 85  82 820, pokój 21 III p. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Legnickie Pole i we wsi Koskowice na okres  60 dni tj. od 26.08.2021r. do 25.10.2021r. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej www.legnickiepole.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie krajowej Gazecie Wyborczej.

Legnickie Pole, 26.08.2021r.


WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 1,52 ha położonej w granicach działki numer 81/21 w miejscowości Koskowice

z urządzona księgą wieczystą LE1L/00030189/3

Cena wywoławcza nieruchomości – 1 000 000,00 zł + podatek VAT

Wadium: 100 000 zł

Przeznaczenie nieruchomości - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki numer 81/21 położony jest na terenie objętym jednostką   strukturalną 7.MN   -   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczenie uzupełniające :

a) lokale usługowe nieuciążliwe z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, skupu złomu, handlu hurtowego, warsztatów i myjni samochodowych;

b) budynki gospodarcze;

c) obiekty małej architektury;

d) dojazdy, miejsca do parkowania i garaże przewidziane do obsługi terenów;

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

f) zieleń urządzona.

W części działka z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną -KDW.

Opis nieruchomości – Działka zlokalizowana w gminie Legnickie Pole, w północnej części wsi Koskowice w strefie peryferyjnej nieopodal ulicy Dębowej prowadzącej do miejscowości Ziemnice. Działka niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz drzewami- nieużytkowana. Na działce przy jej południowej granicy przebiega droga gminna wewnętrzna. Teren nieogrodzony. W pobliżu brak sieci wodno-kanalizacyjnej.  Sąsiadujące tereny to grunty użytkowane rolniczo. Lokalizacja nieruchomości znajduje się 140 metrów od jeziora Koskowickiego.

Uwagi:

1. Warunki   dostawy   w media   i techniczne   warunki   przyłączenia   do   sieci   uzbrojenia   należy uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole  nr X/55/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r (publikacja   Dz. Urz.   Woj.   Dolnośląskiego  z dnia 6 lipca 2015 r. Poz.2946.).

3. Koszty  umowy notarialnej pokrywa kupujący.

4. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości   zgodnie   z   art.   34   ust.   1   pkt   1   i   2   ustawy   z   dnia   21   sierpnia   1997   r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 06.08.2021 r. Informacja o wywieszeniu wykazu znajdowała się na tablicy ogłoszeń urzędu, sołectwa Koskowice oraz na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

 

Przetarg odbędzie się 11.10.2021 r. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 07.10.2021 r.

na numer konta 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003

Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:

osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (zawierający PESEL),

osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru,

pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej- umowę spółki oraz stosowne dokumenty do działania w imieniu spółki,

w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - aktualne zaświadczenie                      o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- oświadczenie oferenta o numerze konta bankowego, na które w przypadku nie wygrania przetargu ma zostać zwrócone wadium.

 

Brak któregokolwiek z wyżej wymaganych dokumentów jest podstawą niedopuszczenia uczestnika do przetargu.

Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena   nieruchomości   sprzedawanej   w   drodze   przetargu   podlega   zapłacie jednorazowo,   nie   później   niż   do   dnia   zawarcia   umowy   przenoszącej   własność. Szczegółowych   informacji   na   temat   ww.   nieruchomości   udziela   Wydział   Nieruchomości i Ochrony Środowiska tel.76 85  82 820, pokój 21 III p. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Legnickie Pole i we wsi Koskowice na okres  60 dni tj. od 09.08.2021r. do 08.10.2021r. Ponadto ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej www.legnickiepole.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie krajowej Gazecie Wyborczej.

Legnickie Pole, dnia 09.08.2021r.