Mieszkania komunalne

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2023

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia  06 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości:

 

            Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 344), zarządzam co następuje:

 

  • 1.

1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość lokalową nr 4 o powierzchni 30,14 m2 zlokalizowaną na I piętrze budynku nr 1 wraz z udziałem wynoszącym 92/1000 w częściach wspólnych oraz w działce o numerze geodezyjnym 21/8  w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00096359/6, stanowiące własność Gminy Legnickie Pole.

  • 2.

 

Nieruchomości opisane w § 1 ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia. Wykaz, o którym mowa, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.