TABLICA OGŁOSZEŃ

Działając na podstawie art. 24e ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 537 z późn.zm.) ogłasza się zatwierdzoną taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole.


Raport
z przeprowadzonych konsultacji społecznych odbytych
w dniu 18 i 19 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółka wsi Gniewomierz na – Psary kolonia wsi Gniewomierz oraz z Mąkolice „przysiółka wsi Koiszków” na „ wieś Mąkolice”.


1. Forma przeprowadzonych konsultacji:

Konsultacje zarządzono i przeprowadzono na podstawie uchwały nr XLVIII.406.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości oraz uchwały nr XLIX.424.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości, z mieszkańcami Psary przysiółka wsi Gniewomierz oraz Mąkolic przysiółka wsi Koiszków, dotyczących zmiany urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości z "Psary " (część miejscowości Gniewomierz) oraz „Mąkolice” (część miejscowości Koiszków). Konsultacje z mieszkańcami części wsi Gniewomierz oraz części wsi Koiszków przeprowadzono poprzez zebranie sołeckie w danej miejscowości i wypełnienie na formularzu ankietowym udostępnionym w wersji papierowej opinii w sprawie planowanej zmiany. W konsultacjach wzięły udział osoby zamieszkujące przysiółek Psary i przysiółek Mąkolice.


2. Termin konsultacji:

Konsultacje społeczne przeprowadzone były na świetlicach wiejskich w terminie 18.01.2023 r. w Gniewomierzu oraz w dniu 19.01.2023r. w Mąkolicach.


3. Cel konsultacji:

Celem konsultacji społecznych jest zapoznanie się z opinią mieszkańców w sprawie zmiany nazwy i określenia rodzaju miejscowości z przysiółka wsi Gniewomierz na Kolonia wsi Gniewomierz oraz z Mąkolice „przysiółka wsi Koiszków” na „ wieś Mąkolice”.

 

4. Wyniki Konsultacji :

PSARY

1

Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach

4

2

Liczba głosów ważnych

4

3

Liczba głosów nieważnych

0

4

Liczba głosów ,,ZA”

4

5

Liczna głosów ,,PRZECIW”

0

6

Liczba głosów ,,WSTRZYMUJE SIĘ”

0

MĄKOLICE

1

Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach

14

2

Liczba głosów ważnych

14

3

Liczba głosów nieważnych

0

4

Liczba głosów ,,ZA”

14

5

Liczna głosów ,,PRZECIW”

0

6

Liczba głosów ,,WSTRZYMUJE SIĘ”

0

5.Postanowienia końcowe:

Niniejszy protokół podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Legnickie Pole w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu w Legnickim Polu.Działając na podstawie art. 24e ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2018, poz. 2028) ogłasza się zatwierdzoną taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole.