PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Legnickie Pole uchwały Nr XVI.132.2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany planu miejscowego. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na załączniku graficznym wyżej wymienionej uchwały.


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Legnickie Pole

o przystąpieniu do sporządzenia:

  • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębie Gniewomierz pod funkcje gospodarcze,
  • Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Gniewomierz i Nowa Wieś Legnicka pod funkcje gospodarcze.