UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr LXI.532.2024 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu 05.04.2024
Uchwała Nr LX.531.2024 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego wraz z odpowiedzią na skargę 01.03.2024
Uchwała Nr LX.530.2024 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego wraz z odpowiedzią na skargę 01.03.2024
Uchwała Nr LX.529.2024 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole na 2024 r. 01.03.2024
Uchwała Nr LX.528.2024 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wmurowanie tablicy pamiątkowej 01.03.2024
Uchwała Nr LX.527.2024 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Legnickie Pole, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 01.03.2024
Uchwała Nr LX.526.2024 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole 01.03.2024
Uchwała Nr LX.525.2024 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2024-2036 01.03.2024
Uchwała Nr LX.524.2024 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Legnickie Pole na rok 2024 01.03.2024
Uchwała Nr LIX.523.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia Klasztorowi Zakonu Braci Mniejszych, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Legnickie Pole, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 04.01.2024
Uchwała Nr LIX.522.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Koskowicach, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Legnickie Pole, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 04.01.2024
Uchwała Nr LIX.521.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2024-2036 04.01.2024
Uchwała Nr LIX.520.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legnickie Pole na 2024 rok. 04.01.2024
Uchwała Nr LIX.519.2023 Rady Gminy Legnikcie Pole z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2033. 04.01.2024
Uchwała Nr LIX.518.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 04.01.2024
Uchwała Nr LIX.517.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2024 rok 04.01.2024
Uchwała Nr LIX.516.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Gminy Legnickie Pole na 2024 r. 04.01.2024
Uchwała Nr LIX.515.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”, za lata 2021-2022. 04.01.2024
Uchwała Nr LIX.514.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych 04.01.2024
Uchwała Nr LIX.513.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały nr LVII.498.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru obrębu Mikołajowice w gminie Legnickie Pole 04.01.2024
Uchwała Nr LVIII.512.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2033 04.12.2023
Uchwała Nr LVIII.511.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 04.12.2023
Uchwała Nr LVIII.510.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 04.12.2023
Uchwała Nr LVIII.509.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 30.11.2023
Uchwała Nr LVIII.508.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 30.11.2023
Uchwała Nr LVIII.507.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i domu" Gminy Legnickie Pole na lata 2024-2028 30.11.2023
Uchwała Nr LVIII.506.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.” 30.11.2023
Uchwała Nr LVIII.505.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2024 roku 30.11.2023
Uchwała Nr LVIII.504.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 30.11.2023
Uchwała Nr LVIII.503.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów w obrębie Koskowice, Kłębanowice, Nowa Wieś Legnicka, Gniewomierz, Raczkowa w gminie Legnickie Pole 30.11.2023

Podkategorie