Porządek obrad
XXII Sesji Rady Gminy Legnickie Pole
29 grudnia 2020 r., godz. 10.00
w zdalnym trybie obradowania
/po zmianach/


I. Otwarcie sesji i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania
Wyniki głosowania


II. Interpelacje i zapytania radnych.


III. Oświadczenia i informacje różne, w szczególności wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów.


IV. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.


V. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 – druk nr 194.
Druk nr 194
Autopoprawka

Wniosek - wyniki głosowania
Wyniki głosowania


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 – druk nr 195.
Druk nr 195
Autopoprawka
Wyniki głosowania


Projekt uchwały w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Legnickie Pole – druk 196.
Druk nr 196
Wyniki głosowania


Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im statutu – druk nr 197.
Druk nr 197
Wyniki głosowania


Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów – druk nr 198.
Druk nr 198
Wyniki głosowania


Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Legnickie Pole – druk nr 199.
Druk nr 199
Wyniki głosowania


Projekt uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” w Nowej Wsi Legnickiej oraz określenia zakresu i przedmiotu jego działania – druk nr 200.
Druk nr 200
Wyniki głosowania


Projekt uchwały w sprawie ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń Klubu „Senior +” na terenie gminy Legnickie Pole – druk nr 201.
Druk nr 201
Wyniki głosowania


Projekt uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok – druk nr 202.
Druk nr 202
Wyniki głosowania


Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok – druk nr 203.
Druk nr 203
Wyniki głosowania


Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Legnickie Pole na 2021 rok.
Wyniki głosowania


Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2021 rok.
Wyniki głosowania


Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole.
Wniosek - Wyniki głosownia
Wyniki głosowania


VI. Zamknięcie sesji.

Nagranie z sesji: https://www.youtube.com/watch?v=6Q7erjWEve8

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 15 grudzień 2020 11:17 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 grudzień 2020 11:17 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 grudzień 2020 11:43 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 grudzień 2020 11:46 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 16 grudzień 2020 08:34 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 16 grudzień 2020 08:36 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 16 grudzień 2020 08:37 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 16 grudzień 2020 09:06 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. środa, 16 grudzień 2020 09:13 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 grudzień 2020 08:53 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 styczeń 2021 09:24 Julia Jania
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11 styczeń 2021 09:29 Julia Jania