Posiedzenie

XXXVII sesji Rady Gminy Legnickie Pole

27 stycznia 2022 r. godz. 10.00

 

Porządek posiedzenia przewiduje:

1. Otwarcie sesji

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Legnickie Pole (DRUK 329)
 2. rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Legnickie Pole na Wójta Gminy Legnickie Pole (DRUK 330) - zdjęty z porządku obrad
 3. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (DRUK 331)
 4. zmiany uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu (DRUK 332)
 5. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (DRUK 333)
 6. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych. (DRUK 334)
 7. zmian w budżecie gminy na rok 2022 (DRUK 335)
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 (DRUK 336)
 9. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu (DRUK 337)
 10. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości lokalowej wraz z przypadającym udziałem, położonej w Legnickim Polu (DRUK 338)
 11. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (DRUK 339) - zdjęty z porządku obrad
 12. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnickie Pole oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (DRUK 340)

3. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Oświadczenia i informacje różne, w tym wystąpienia zaproszonych gości i Sołtysów,

6. Zamknięcie sesji

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
DRUK 329 pdf 1.40 MB Julia Jania
DRUK 330 pdf 1.24 MB Julia Jania
DRUK 331 pdf 496.23 KB Julia Jania
DRUK 332 pdf 575.50 KB Julia Jania
DRUK 333 pdf 946.09 KB Julia Jania
DRUK 334 pdf 638.33 KB Julia Jania
DRUK 335 pdf 1.57 MB Julia Jania
DRUK 335 - AUTOKOREKTA pdf 593.61 KB Julia Jania
DRUK 336 pdf 4.03 MB Julia Jania
DRUK 336 - AUTOKOREKTA pdf 4.08 MB Julia Jania
DRUK 337 pdf 613.07 KB Julia Jania
DRUK 338 pdf 621.78 KB Julia Jania
DRUK 338 - AUTOKOREKTA pdf 616.05 KB Julia Jania
DRUK 339 pdf 746.48 KB Julia Jania
DRUK 340 pdf 1.12 MB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 329 pdf 45.91 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 331 pdf 47.26 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 332 pdf 46.32 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 333 pdf 46.12 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 334 pdf 45.85 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 335 pdf 46.28 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 336 pdf 46.20 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 337 pdf 45.69 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 338 pdf 46.55 KB Julia Jania
WYNIKI GŁOSOWANIA - DRUK 340 pdf 45.89 KB Julia Jania
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 19 styczeń 2022 12:26 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 19 styczeń 2022 12:26 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 25 styczeń 2022 07:34 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 25 styczeń 2022 07:39 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 25 styczeń 2022 08:37 Julia Jania
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 styczeń 2022 13:08 Julia Jania