POWYŻEJ 130 000 zł

 

ID postępowania: ocds-148610-15904f47-9f21-11ee-948d-82b0c04ef850

Adres strony postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-15904f47-9f21-11ee-948d-82b0c04ef850

 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Powody nie dokonania podziału:

Zamawiający przed o ogłoszeniem postępowania dokonał analizy zasadności podziału przedmiotu zamówienia na części. Zamawiający wskazuje, że nie jest zobowiązany do dokonywania podziału zamówienia na części za wszelką cenę – tj. po to, żeby podziału dokonać, niezależnie od tego w jaki sposób i jaką metodologią. Przepisy ustawy Pzp nie nakładają na Zamawiającego bezwzględnego obowiązku podziału zamówienia na części, stanowi natomiast o uprawnieniu zamawiającego do podziału zamówienia i nie zawiera wprost obowiązku wyjaśniania przez Zamawiającego przyczyn, dla których nie zastosował takiego podziału. Zamawiający musi być w stanie uzasadnić i wytłumaczyć obiektywnie podjętą przez siebie decyzję o sposobie udzielenia zamówienia. Stanowiący podstawę dla tego obowiązku przepis art. 91 ust.2 ustawy Pzp nie określa w jakich przypadkach Zamawiający powinien podzielić zamówienie na części, decyzja w tym zakresie pozostawiona jest autonomicznej woli Zamawiającego. Instytucja zamawiająca winna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówienia na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu; zatem zamawiający rozważa to, czy podział zamówienia na części jest celowy i jeśli decyzja o zaniechaniu podziału zostanie podjęta i uzasadniona należy uznać, że czynność została dokonana przez zamawiającego prawidłowo. Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia i ustalił swoje potrzeby w tym zakresie. W ocenie Zamawiającego zakres zamówienia uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko niepowodzenia zadania, a dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na Zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia publicznego. W opinii Zamawiającego maksymalne, możliwe rozdrobnienie zamówienia mógłby powodować niekorzystne skutki dla zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożliwości rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla wykonawców nieopłacalne. Dokonanie podziału zamówienia na części byłoby sztuczne i nieracjonalne, groziłoby nie tylko nadmiernymi trudnościami technicznymi czy nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia ale również potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podziału przedmiotu zamówienia nie można dokonać na zasadzie ilościowej tak aby wielkość poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała możliwościom MŚP. W opinii Zamawiającego byłby to podział pozorny, dokonany dla samego faktu dokonania jakiegokolwiek podziału zamówienia na części. Zamawiający dokonując agregacji - planując udzielenie zamówienia jako całości jednemu wykonawcy miał na uwadze swoje obiektywne uzasadnione i racjonalne potrzeby oraz dbałość o zapewnienie konkurencyjności – brak podziału nie uniemożliwia złożenia oferty małym przedsiębiorcom działającym na rynku. W opinii Zamawiającego korzystniejsze warunki realizacji zamówienia będą miały miejsce w sytuacji, w której udzielenie zamówienia nastąpi w całości jednemu wykonawcy. Nie wpływa to na zmniejszenie konkurencyjności MŚP, nie zaburza konkurencyjności, pozwala na racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych i nie ma negatywnego wpływu na realizacja polityki państwa poprzez, np.: społeczne. Podział na części nie jest także uzasadniony ekonomicznie tj. podział nie zapewni zmniejszenia kosztu prac budowlanych.


ID postępowania:

ocds-148610-a989e0ca-95c7-11ee-9ee7-e2087ac16d09

 

  • Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a989e0ca-95c7-11ee-9ee7-e2087ac16d09

 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Powody nie dokonania podziału:

Zamawiający przed o ogłoszeniem postępowania dokonał analizy zasadności podziału przedmiotu zamówienia na części. Zamawiający wskazuje, że nie jest zobowiązany do dokonywania podziału zamówienia na części za wszelką cenę – tj. po to, żeby podziału dokonać, niezależnie od tego w jaki sposób i jaką metodologią. Przepisy ustawy Pzp nie nakładają na Zamawiającego bezwzględnego obowiązku podziału zamówienia na części, stanowi natomiast o uprawnieniu zamawiającego do podziału zamówienia i nie zawiera wprost obowiązku wyjaśniania przez Zamawiającego przyczyn, dla których nie zastosował takiego podziału. Zamawiający musi być w stanie uzasadnić i wytłumaczyć obiektywnie podjętą przez siebie decyzję o sposobie udzielenia zamówienia. Stanowiący podstawę dla tego obowiązku przepis art. 91 ust.2 ustawy Pzp nie określa w jakich przypadkach Zamawiający powinien podzielić zamówienie na części, decyzja w tym zakresie pozostawiona jest autonomicznej woli Zamawiającego. Instytucja zamawiająca winna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówienia na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu; zatem zamawiający rozważa to, czy podział zamówienia na części jest celowy i jeśli decyzja o zaniechaniu podziału zostanie podjęta i uzasadniona należy uznać, że czynność została dokonana przez zamawiającego prawidłowo. Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia i ustalił swoje potrzeby w tym zakresie. W ocenie Zamawiającego zakres zamówienia uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko niepowodzenia zadania, a dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na Zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia publicznego. W opinii Zamawiającego maksymalne, możliwe rozdrobnienie zamówienia mógłby powodować niekorzystne skutki dla zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożliwości rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla wykonawców nieopłacalne. Dokonanie podziału zamówienia na części byłoby sztuczne i nieracjonalne, groziłoby nie tylko nadmiernymi trudnościami technicznymi czy nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia ale również potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podziału przedmiotu zamówienia nie można dokonać na zasadzie ilościowej tak aby wielkość poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała możliwościom MŚP. W opinii Zamawiającego byłby to podział pozorny, dokonany dla samego faktu dokonania jakiegokolwiek podziału zamówienia na części. Zamawiający dokonując agregacji - planując udzielenie zamówienia jako całości jednemu wykonawcy miał na uwadze swoje obiektywne uzasadnione i racjonalne potrzeby oraz dbałość o zapewnienie konkurencyjności – brak podziału nie uniemożliwia złożenia oferty małym przedsiębiorcom działającym na rynku. W opinii Zamawiającego korzystniejsze warunki realizacji zamówienia będą miały miejsce w sytuacji, w której udzielenie zamówienia nastąpi w całości jednemu wykonawcy. Nie wpływa to na zmniejszenie konkurencyjności MŚP, nie zaburza konkurencyjności, pozwala na racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych i nie ma negatywnego wpływu na realizacja polityki państwa poprzez, np.: społeczne. Podział na części nie jest także uzasadniony ekonomicznie tj. podział nie zapewni zmniejszenia kosztu prac budowlanych.


ID postępowania:

ocds-148610-e960b556-95c1-11ee-9ee7-e2087ac16d09

 

 


ID postępowania:

ocds-148610-6e238df2-8e91-11ee-9fb5-3edbb70f45bd


ID postępowania:

ocds-148610-282c5fb1-89fa-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-282c5fb1-89fa-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Powody nie dokonania podziału:

Zamawiający przed o ogłoszeniem postępowania dokonał analizy zasadności podziału przedmiotu zamówienia na części. Zamawiający wskazuje, że nie jest zobowiązany do dokonywania podziału zamówienia na części za wszelką cenę – tj. po to, żeby podziału dokonać, niezależnie od tego w jaki sposób i jaką metodologią. Przepisy ustawy Pzp nie nakładają na Zamawiającego bezwzględnego obowiązku podziału zamówienia na części, stanowi natomiast o uprawnieniu zamawiającego do podziału zamówienia i nie zawiera wprost obowiązku wyjaśniania przez Zamawiającego przyczyn, dla których nie zastosował takiego podziału. Zamawiający musi być w stanie uzasadnić i wytłumaczyć obiektywnie podjętą przez siebie decyzję o sposobie udzielenia zamówienia. Stanowiący podstawę dla tego obowiązku przepis art. 91 ust.2 ustawy Pzp nie określa w jakich przypadkach Zamawiający powinien podzielić zamówienie na części, decyzja w tym zakresie pozostawiona jest autonomicznej woli Zamawiającego. Instytucja zamawiająca winna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówienia na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu; zatem zamawiający rozważa to, czy podział zamówienia na części jest celowy i jeśli decyzja o zaniechaniu podziału zostanie podjęta i uzasadniona należy uznać, że czynność została dokonana przez zamawiającego prawidłowo. Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia i ustalił swoje potrzeby w tym zakresie. W ocenie Zamawiającego zakres zamówienia uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko niepowodzenia zadania, a dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na Zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia publicznego. W opinii Zamawiającego maksymalne, możliwe rozdrobnienie zamówienia mógłby powodować niekorzystne skutki dla zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożliwości rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla wykonawców nieopłacalne. Dokonanie podziału zamówienia na części byłoby sztuczne i nieracjonalne, groziłoby nie tylko nadmiernymi trudnościami technicznymi czy nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia ale również potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podziału przedmiotu zamówienia nie można dokonać na zasadzie ilościowej tak aby wielkość poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała możliwościom MŚP. W opinii Zamawiającego byłby to podział pozorny, dokonany dla samego faktu dokonania jakiegokolwiek podziału zamówienia na części. Zamawiający dokonując agregacji - planując udzielenie zamówienia jako całości jednemu wykonawcy miał na uwadze swoje obiektywne uzasadnione i racjonalne potrzeby oraz dbałość o zapewnienie konkurencyjności – brak podziału nie uniemożliwia złożenia oferty małym przedsiębiorcom działającym na rynku. W opinii Zamawiającego korzystniejsze warunki realizacji zamówienia będą miały miejsce w sytuacji, w której udzielenie zamówienia nastąpi w całości jednemu wykonawcy. Nie wpływa to na zmniejszenie konkurencyjności MŚP, nie zaburza konkurencyjności, pozwala na racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych i nie ma negatywnego wpływu na realizacja polityki państwa poprzez, np.: społeczne. Podział na części nie jest także uzasadniony ekonomicznie tj. podział nie zapewni zmniejszenia kosztu prac budowlanych.


Adres strony postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bd1a3c76-8931-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

 

ID postępowania:

ocds-148610-bd1a3c76-8931-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

 

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Powody nie dokonania podziału:

Zamawiający przed o ogłoszeniem postępowania dokonał analizy zasadności podziału przedmiotu zamówienia na części. Zamawiający wskazuje, że nie jest zobowiązany do dokonywania podziału zamówienia na części za wszelką cenę – tj. po to, żeby podziału dokonać, niezależnie od tego w jaki sposób i jaką metodologią. Przepisy ustawy Pzp nie nakładają na Zamawiającego bezwzględnego obowiązku podziału zamówienia na części, stanowi natomiast o uprawnieniu zamawiającego do podziału zamówienia i nie zawiera wprost obowiązku wyjaśniania przez Zamawiającego przyczyn, dla których nie zastosował takiego podziału. Zamawiający musi być w stanie uzasadnić i wytłumaczyć obiektywnie podjętą przez siebie decyzję o sposobie udzielenia zamówienia. Stanowiący podstawę dla tego obowiązku przepis art. 91 ust.2 ustawy Pzp nie określa w jakich przypadkach Zamawiający powinien podzielić zamówienie na części, decyzja w tym zakresie pozostawiona jest autonomicznej woli Zamawiającego. Instytucja zamawiająca winna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówienia na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu; zatem zamawiający rozważa to, czy podział zamówienia na części jest celowy i jeśli decyzja o zaniechaniu podziału zostanie podjęta i uzasadniona należy uznać, że czynność została dokonana przez zamawiającego prawidłowo. Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia i ustalił swoje potrzeby w tym zakresie. W ocenie Zamawiającego zakres zamówienia uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko niepowodzenia zadania, a dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na Zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia publicznego. W opinii Zamawiającego maksymalne, możliwe rozdrobnienie zamówienia mógłby powodować niekorzystne skutki dla zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożliwości rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla wykonawców nieopłacalne. Dokonanie podziału zamówienia na części byłoby sztuczne i nieracjonalne, groziłoby nie tylko nadmiernymi trudnościami technicznymi czy nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia ale również potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podziału przedmiotu zamówienia nie można dokonać na zasadzie ilościowej tak aby wielkość poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała możliwościom MŚP. W opinii Zamawiającego byłby to podział pozorny, dokonany dla samego faktu dokonania jakiegokolwiek podziału zamówienia na części. Zamawiający dokonując agregacji - planując udzielenie zamówienia jako całości jednemu wykonawcy miał na uwadze swoje obiektywne uzasadnione i racjonalne potrzeby oraz dbałość o zapewnienie konkurencyjności – brak podziału nie uniemożliwia złożenia oferty małym przedsiębiorcom działającym na rynku. W opinii Zamawiającego korzystniejsze warunki realizacji zamówienia będą miały miejsce w sytuacji, w której udzielenie zamówienia nastąpi w całości jednemu wykonawcy. Nie wpływa to na zmniejszenie konkurencyjności MŚP, nie zaburza konkurencyjności, pozwala na racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych i nie ma negatywnego wpływu na realizacja polityki państwa poprzez, np.: społeczne. Podział na części nie jest także uzasadniony ekonomicznie tj. podział nie zapewni zmniejszenia kosztu prac budowlanych.


ID postępowania:

ocds-148610-0d2d6b8f-82f6-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Adres strony internetowej postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0d2d6b8f-82f6-11ee-9aa3-96d3b4440790

                                                                                                                                                                     Legnickie Pole, dnia 14.11.2023r. 

Znak sprawy: ROG.271.18.2023.R.TP

INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych w zakresie przebudowy nawierzchni ul. Kossak-Szczuckie budowie chodników oraz przebudowie drogi wewnętrznej gminnej ul. A. Fredry, w m. Legnickie Pole”Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 91 ust.1 ustawy Pzp (Dz.U. 2023 poz.1605)Powody nie dokonania podziału:Zamawiający przed o ogłoszeniem postępowania dokonał analizy zasadności podziału przedmiotu zamówienia na części. Zamawiający wskazuje, że nie jest zobowiązany do dokonywania podziału zamówienia na części za wszelką cenę – tj. po to, żeby podziału dokonać, niezależnie od tego w jaki sposób i jaką metodologią. Przepisy ustawy Pzp nie nakładają na Zamawiającego bezwzględnego obowiązku podziału zamówienia na części, stanowi natomiast o uprawnieniu zamawiającego do podziału zamówienia i nie zawiera wprost obowiązku wyjaśniania przez Zamawiającego przyczyn, dla których nie zastosował takiego podziału. Zamawiający musi być w stanie uzasadnić i wytłumaczyć obiektywnie podjętą przez siebie decyzję o sposobie udzielenia zamówienia. Stanowiący podstawę dla tego obowiązku przepis art. 91 ust.2 ustawy Pzp nie określa w jakich przypadkach Zamawiający powinien podzielić zamówienie na części, decyzja w tym zakresie pozostawiona jest autonomicznej woli Zamawiającego. Instytucja zamawiająca winna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówienia na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu; zatem zamawiający rozważa to, czy podział zamówienia na części jest celowy i jeśli decyzja o zaniechaniu podziału zostanie podjęta i uzasadniona należy uznać, że czynność została dokonana przez zamawiającego prawidłowo. Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia i ustalił swoje potrzeby w tym zakresie. W ocenie Zamawiającego zakres zamówienia uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy, który przyjmie na siebie odpowiedzialność za ryzyko niepowodzenia zadania, a dokonanie podziału zamówienia na części mogłoby to ryzyko przenieść na Zamawiającego i w konsekwencji uczynić niemożliwym osiągnięcie celu zamówienia publicznego. W opinii Zamawiającego maksymalne, możliwe rozdrobnienie zamówienia mógłby powodować niekorzystne skutki dla zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożliwości rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla wykonawców nieopłacalne. Dokonanie podziału zamówienia na części byłoby sztuczne i nieracjonalne, groziłoby nie tylko nadmiernymi trudnościami technicznymi czy nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia ale również potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podziału przedmiotu zamówienia nie można dokonać na zasadzie ilościowej tak aby wielkość poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała możliwościom MŚP. W opinii Zamawiającego byłby to podział pozorny, dokonany dla samego faktu dokonania jakiegokolwiek podziału zamówienia na części. Zamawiający dokonując agregacji - planując udzielenie zamówienia jako całości jednemu wykonawcy miał na uwadze swoje obiektywne uzasadnione i racjonalne potrzeby oraz dbałość o zapewnienie konkurencyjności – brak podziału nie uniemożliwia złożenia oferty małym przedsiębiorcom działającym na rynku. W opinii Zamawiającego korzystniejsze warunki realizacji zamówienia będą miały miejsce w sytuacji, w której udzielenie zamówienia nastąpi w całości jednemu wykonawcy. Nie wpływa to na zmniejszenie konkurencyjności MŚP, nie zaburza konkurencyjności, pozwala na racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych i nie ma negatywnego wpływu na realizacja polityki państwa poprzez, np.: społeczne. Podział na części nie jest także uzasadniony ekonomicznie tj. podział nie zapewni zmniejszenia kosztu prac budowlanych.                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                              Zamawiający/-/ Wójt Rafał PleziaIdentyfikator postępowania:

ocds-148610-a2ebaae3-74aa-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2ebaae3-74aa-11ee-9aa3-96d3b4440790


ID postępowania:

ocds-148610-f866276d-4cf7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f866276d-4cf7-11ec-8c2d-66c2f1230e9c