PONIŻEJ 130 000 zł

Wójt Gminy Legnickie Pole

Ul. Dientzenhofera 1

59-241 Legnickie Pole

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania pn. :

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Legnickie Pole”

 

Zamawiający:

Gmina Legnickie Pole

Ul. Dientzenhofera 1

59-241 Legnickie Pole

NIP : 691 12 76 075

Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
    do niniejszego zaproszenia.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) demontaż, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w przewidywanej ilości :

16 320 kg z 4 nieruchomości położonych na terenie Gminy Legnickie Pole, tj. :

- Gniewomierz 9 750 kg

- Legnickie Pole 6 570 kg

b) zebranie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w przewidywanej ilości :

12 960 kg z 8 nieruchomości położonych na terenie Gminy Legnickie Pole, tj. :

- Mikołajowice 300 kg

- Ogonowice 9 000 kg

- Biskupice 420 kg

- Koskowice 1 500 kg

- Taczalin 720 kg

- Gniewomierz 750 kg

- Legnickie Pole 270 kg

 

2. Określona ilość wyrobów zawierających azbest jest wyłącznie szacunkowa i służy tylko

    do wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert.

3. Zakres zadania obejmuje:

 

a) demontaż, transport na składowisko i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
z pokryć dachowych,

b) zabezpieczenie, załadunek, transport na składowisko i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w przypadku, gdy azbest jest zmagazynowany na nieruchomości,

c) opracowanie przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji, na których wykonywana będzie usługa i dostarczenie go Zamawiającemu,

d) zgłoszenie przez Wykonawcę prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu inspektorowi pracy, inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej7 dni przed rozpoczęciem prac (zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz.U. nr 71, poz. 649, oraz § 1 ust. 1 pkt. 4 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.( zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest )i dostarczenie kopii tych dokumentów Zamawiającemu,

e) dostarczenie kart przekazania odpadów, na karcie powinno być określone: dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadu (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające Pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest), poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów, dokładne dane gminy, z której były odbierane wyroby oraz wyszczególnienie ich rodzaju i ilości wraz z datą złożenia odpadów na składowisku,

f) dostarczenie wykazu nieruchomości, z których w ramach zadania:

- zostały usunięte zmagazynowane wyroby zawierające azbest, z uwzględnieniem informacji

o powierzchni i wadze tego wyrobu usuniętego z poszczególnych nieruchomości,

- zostały zdemontowane wyroby zawierające azbest znajdujące się na pokryciach dachowych,

z uwzględnieniem informacji o powierzchni i wadze tego wyrobu usuniętego z poszczególnych nieruchomości,

g) dostarczenie protokołów odbioru odpadu z nieruchomości podpisanych przez właścicieli nieruchomości, Zamawiającego i Wykonawcy, zgodnych ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,

h) dostarczenie w formie papierowej i elektronicznej dokumentacji fotograficznej nieruchomości,
z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac (również

w przypadku odpadu składowanego)- zdjęcie powinno być opisane adresem nieruchomości.

II. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

 

1. Jedynym kryterium wyboru jest cena – 100 %

2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert    przedstawią taki sam bilans ceny, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która została złożona w pierwszej kolejności.

III. Termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy do 20 sierpnia 2023r.

 

IV. Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty :

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności    wykonywany przez Wykonawcę

2. Aktualne zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach.

3. Kopię ważnej umowy z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych na przyjmowanie odpadów zawierających azbest.

4. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
w zakresie usuwania wyrobów azbestowych (referencje, poświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej 3 zamówień obejmujących demontaż, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest o wartości 15 tys. zł brutto).

V. Opis sposobu obliczenia ceny :

 

1. W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek Vat.

2. Cena jednostkowa za usunięcie 1 Mg odpadu podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

3. Wykonawca składający ofertę wskaże w formularzu ofertowym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi bądź dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

1. Ofertę w opisanej kopercie „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Legnickie Pole” należy złożyć w terminie do dnia 02.06.2023r. do godziny 14:30 w siedzibie Zamawiającego
ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole lub na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

 

1. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Dientzenhofera 1 59-241 Legnickie Pole,  pokój nr. 22 w dniu 05.06.2023r. o godz: 09:00.

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Alicja Rudowicz, Wydział Nieruchomości
i Ochrony Środowiska, tel. 76 858 28 65 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Informacja o wyborze Wykonawcy, zostanie podana tylko na stronie internetowej Gminy Legnickie Pole.

VIII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

 

W terminie do 7 dni, od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany do podpisania umowy.

IX. Unieważnienie postępowania i środki ochrony prawnej:

 

1. Na czynności Zamawiającego podejmowane w postępowaniu nie przysługuje odwołanie.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie bez podania przyczyny unieważnienia.

X. Uwagi:

 

1. Na wykonawcy ciąży pełna odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami i procedurami w zakresie postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.

2. Ilość płyt azbestowych składających się na przedmiot zamówienia jest ilością szacunkową
 i nie może ona stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie odebranych wyrobów. Zamawiający zastrzega, że ilość wydatkowanych środków na zadanie uzależniona będzie od faktycznej ilości zutylizowanych wyrobów zawierających azbest, przy zachowaniu stałych warunków umowy i ceny jednostkowej, wyliczona na podstawie ważenia tych wyrobów.

                                                                                              Wójt Gminy Legnickie Pole

                                                                                                          Rafał Plezia