UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XXVIII.240.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole 04.06.2021
Uchwała Nr XXVIII.239.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 04.06.2021
Uchwała Nr XXVIII.238.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 04.06.2021
Uchwała Nr XXVIII.237.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysyokości dochodów gospodarstwa domowego 04.06.2021
Uchwała Nr XXVIII.236.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 04.06.2021
Uchwała Nr XXVII.211.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały o zleceniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli działalności Wójta Gminy 07.05.2021
Uchwała Nr XXVII.210.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole 07.05.2021
Uchwała Nr XXVI.209.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Legnickie Pole a Gminą Legnica w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych 30.03.2021
Uchwała Nr XXVI.208.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 r. dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole 30.03.2021
Uchwała Nr XXVI.207.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 30.03.2021
Uchwała Nr XXVI.206.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały o zleceniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli działalności Wójta Gminy 30.03.2021
Uchwała Nr XXV.205.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 15.03.2021
Uchwała Nr XXV.204.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu 15.03.2021
Uchwała Nr XXV.203.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021 – 2027 15.03.2021
Uchwała Nr XXV.202.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 15.03.2021
Uchwała Nr XXIV.201.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli działalności Wójta Gminy 11.03.2021
Uchwała Nr XXIV.200.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 11.03.2021
Uchwała Nr XXIV.199.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Pana Rafała Plezi na uchwałę Nr XVIII.153.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Legnickie Pole oraz udzielenia odpowiedzi na skargę 11.03.2021
Uchwała Nr XXIV.198.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020 r. 11.03.2021
Uchwała Nr XXIV.197.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. 11.03.2021
Uchwała Nr XXIV.196.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie skazania członków Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Legnickim Polu i obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Legnickie Pole 11.03.2021
Uchwała Nr XXIV.195.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im statutu 11.03.2021
Uchwała Nr XXIII.194.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Czarnków w gminie Legnickie Pole 10.02.2021
Uchwała Nr XXIII.193.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych 10.02.2021
Uchwała Nr XXIII.192.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Legnickie Pole 10.02.2021
Uchwała Nr XXIII.191.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Legnickie Pole na lata 2021 – 2026 10.02.2021
Uchwała Nr XXIII.190.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 10.02.2021
Uchwała Nr XXIII.189.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych 10.02.2021
Uchwała Nr XXII.188.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole 22.01.2021
Uchwała Nr XXII.187.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2021 rok 22.01.2021