UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Legnickie Pole 25.03.2020
Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przesyłowej linii elektroenergetycznej 25.03.2020
Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 25.03.2020
Uchwała Nr IV.28.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole 25.03.2020
Uchwała Nr IV.27.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole 25.03.2020
Uchwała Nr IV.26.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Legnickie Pole 25.03.2020
Uchwała Nr III.25.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2019 rok 25.03.2020
Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 25.03.2020
Uchwała Nr III.23.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 25.03.2020
Uchwała Nr III.22.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 25.03.2020
Uchwała Nr III.21.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 25.03.2020
Uchwała Nr III.20.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 11.03.2020
Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym pr 11.03.2020
Uchwała Nr III.18.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 11.03.2020
Uchwała Nr III.17.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 11.03.2020
Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 89/15 w obrębie Legnickie Pole - pod usługi publiczne 11.03.2020
Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka 11.03.2020
Uchwała Nr II.14.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole 11.03.2020
Uchwała Nr II.13.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Legnickie Pole 11.03.2020
Uchwała Nr II.12.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 11.03.2020
Uchwała Nr II.11.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 11.03.2020
Uchwała Nr II.10.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2018 11.03.2020
Uchwała Nr II.9.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Społecznych 11.03.2020
Uchwała Nr II.8.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Legnickie Pole 11.03.2020
Uchwała Nr II.7.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole 11.03.2020
Uchwała Nr II.6.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole 11.03.2020
Uchwała Nr II.5.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole 11.03.2020
Uchwała Nr II.4.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole 11.03.2020
Uchwała Nr II.3.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków stałych Komisji Rady Gminy Legnickie Pole 13.12.2019
Uchwała Nr I.2.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.11.2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Legnickie Pole 13.12.2019