UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XVI.141.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.140.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie uwzględnienia wniosku mieszkańca Gminy w przedmiocie przeprowadzenia kontroli w zakresie wykonania uchwały Rady Gminy przez Wójta Gminy i zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole przeprowadzenia kontroli doraźnej, wykonania przez Wójta Gminy Legnickie Pole, uchwały Rady Gminy Legnickie Pole 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.139.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie rozpoznania wniosku o wystąpienie przez Radę Gminy Legnickie Pole do organów kontroli skarbowej: Urzędu Skarbowego w Legnicy oraz Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu o przeprowadzenie kontroli wydatków i rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania Gminy Legnickie Pole za lata od 2015-2018, a także o ustalenie powiązań majątkowych, rodzinnych i kapitałowych Radnych Rady Gminy Legnickie Pole z poprzednimi wład 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.138.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.137.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. sprawie petycji Soley-Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulikowie w przedmiocie podjęcia uchwały zwalniającej grupę przedsiębiorców z podatku od nieruchomości 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.136.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie petycji TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w przedmiocie podjęcia uchwały zwalniającej grupę przedsiębiorców z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy płatności podatku od nieruchomości 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.135.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.134.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Legnickie Pole 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.133.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Koskowice, Księginice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Ogonowice, Raczkowa w gminie Legnickie Pole 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.132.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Bartoszów, Biskupice, Czarnków, Gniewomierz, Koiszków, Koskowice, Kłębanowice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin w gminie Legnickie Pole 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.131.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.130.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.129.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie wysokości i zasad pobierania diet przez radnych Rady Gminy Legnickie Pole oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.128.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.127.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. zmieniająca uchwałę nr II.5.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole 06.06.2020
Uchwała Nr XVI.126.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.05.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr I.2.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Legnickie Pole 06.06.2020
Uchwała Nr XV.125.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.03.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027 08.04.2020
Uchwała Nr XV.124.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 08.04.2020
Uchwała Nr XV.123.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.03.2020 r. o zmianie uchwały Nr X.102.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 08.04.2020
Uchwała Nr XV.122.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.03.2020 r. o zmianie uchwały Nr X.101.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole 08.04.2020
Uchwała Nr XV.121.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.03.2020 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole 08.04.2020
Uchwała Nr XV.120.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.03.2020 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” w Gminie Legnickie Pole oraz określenia zakresu i przedmiotu jego działania 08.04.2020
Uchwała Nr XIII.119.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27.01.2020 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych 08.04.2020
Uchwała Nr XIII.118.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24.01.2020 r. w sprawie przerwania obrad Rady Gminy Legnickie Pole na sesji nr XIII w dniu 24.01.2020 r. i kontynuowaniu obrad w innym terminie 08.04.2020
Uchwała Nr XII.117.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X.100.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, powstałych na terenie dwóch Gmin w Województwie Dolnośląskim” w ramach Grupy Zakupowej Odb 08.04.2020
Uchwała Nr XII.116.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2019 r. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027 08.04.2020
Uchwała Nr XII.115.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 08.04.2020
Uchwała Nr XII.114.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2019 r. o zmianie uchwały Nr X.102.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 08.04.2020
Uchwała Nr XII.113.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2019 r. o zmianie uchwały Nr X.101.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole 08.04.2020
Uchwała Nr XII.112.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok 08.04.2020