UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr IX.92.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole 07.04.2020
Uchwała Nr IX.91.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole 07.04.2020
Uchwała Nr IX.90.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnickie Pole 07.04.2020
Uchwała Nr IX.89.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 07.04.2020
Uchwała Nr IX.88.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Legnickim Polu na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu 07.04.2020
Uchwała Nr IX.87.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego w Legnickim Polu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu 07.04.2020
Uchwała Nr IX.86.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie wyboru ławników 07.04.2020
Uchwała Nr IX.85.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” 07.04.2020
Uchwała Nr IX.84.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027 07.04.2020
Uchwała Nr IX.83.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.82.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Legnickie Pole, dla zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Legnickie Pole 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.81.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.80.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.79.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.78.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.77.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Koskowice i w obrębie Raczkowa – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.76.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Koskowice i Raczkowa 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.75.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 89/15 w obrębie Legnickie Pole – pod usługi publiczne 07.04.2020
Uchwała Nr VII.74.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Legnickie Pole 07.04.2020
Uchwała Nr VII.73.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24.06.2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 07.04.2020
Uchwała Nr VII.72.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24.06.2019 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom 07.04.2020
Uchwała Nr VII.71.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027 07.04.2020
Uchwała Nr VII.70.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 07.04.2020
Uchwała Nr VII.69.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24.06.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych 07.04.2020
Uchwała Nr VII.68.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 07.04.2020
Uchwała Nr VI.67.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 07.04.2020
Uchwała Nr VI.66.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole 07.04.2020
Uchwała Nr VI.65.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozpoznania skargi na Wójta Gminy Legnickie Pole dotyczącej realizacji uchwał Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2003 r. i z dnia 26 października 2006 r. 07.04.2020
Uchwała Nr VI.64.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli nad działalnością sołectwa dotyczącej zebrań wiejskich w sołectwie Lubień w latach 2016-2018 07.04.2020
Uchwała Nr VI.63.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.05.2019 r. w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy jako organu kontroli nad działalnością sołectwa Lubień 07.04.2020