UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr V.44.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.03.2019 r. w sprawie nadania drodze nazwy ulicy w miejscowości Legnickie Pole 25.03.2020
Uchwała Nr V.43.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.03.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole w roku 2019 25.03.2020
Uchwała Nr V.42.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.03.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 25.03.2020
Uchwała Nr V.41.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 25.03.2020
Uchwała Nr V.40.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.03.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 25.03.2020
Uchwała Nr V.39.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.03.2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 25.03.2020
Uchwała Nr V.38.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.03.2019 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 25.03.2020
Uchwała Nr V.37.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 21.03.2019 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Legnickie Pole 25.03.2020
Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Legnickie Pole do projektu konkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 Osi „Efektywn 25.03.2020
Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 25.03.2020
Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku 25.03.2020
Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027 25.03.2020
Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 25.03.2020
Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Legnickie Pole 25.03.2020
Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przesyłowej linii elektroenergetycznej 25.03.2020
Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 25.03.2020
Uchwała Nr IV.28.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnickie Pole 25.03.2020
Uchwała Nr IV.27.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole 25.03.2020
Uchwała Nr IV.26.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Legnickie Pole 25.03.2020
Uchwała Nr III.25.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2019 rok 25.03.2020
Uchwała Nr III.24.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 25.03.2020
Uchwała Nr III.23.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 25.03.2020
Uchwała Nr III.22.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 25.03.2020
Uchwała Nr III.21.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu 25.03.2020
Uchwała Nr III.20.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 11.03.2020
Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym pr 11.03.2020
Uchwała Nr III.18.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 11.03.2020
Uchwała Nr III.17.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 11.03.2020
Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 89/15 w obrębie Legnickie Pole - pod usługi publiczne 11.03.2020
Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20.12.2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka 11.03.2020