UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XI.104.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28.11.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole, od dnia 1 września 2019 roku 08.04.2020
Uchwała Nr XI.103.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 08.04.2020
Uchwała Nr X.102.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 08.04.2020
Uchwała Nr X.101.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.10.2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnickie Pole 08.04.2020
Uchwała Nr X.100.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.10.2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, powstałych na terenie dwóch Gmin w Województwie Dolnośląskim” w ramach Grupy Zakupowej Odbioru i Zagospodarowania Odpadów 08.04.2020
Uchwała Nr X.99.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.10.2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnickie Pole 08.04.2020
Uchwała Nr X.98.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.10.2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole 08.04.2020
Uchwała Nr X.97.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 08.04.2020
Uchwała Nr X.96.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.10.2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2020 roku 08.04.2020
Uchwała Nr X.95.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.10.2019 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom 08.04.2020
Uchwała Nr X.94.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie płyty pamiątkowej – pomnika 08.04.2020
Uchwała Nr X.93.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.10.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie przyznawania świadczenia pieniężnego “Bon dla Malucha” dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole 08.04.2020
Uchwała Nr IX.92.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole 07.04.2020
Uchwała Nr IX.91.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole 07.04.2020
Uchwała Nr IX.90.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnickie Pole 07.04.2020
Uchwała Nr IX.89.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legnickie Pole oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 07.04.2020
Uchwała Nr IX.88.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół w Legnickim Polu na Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu 07.04.2020
Uchwała Nr IX.87.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego w Legnickim Polu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu 07.04.2020
Uchwała Nr IX.86.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie wyboru ławników 07.04.2020
Uchwała Nr IX.85.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” 07.04.2020
Uchwała Nr IX.84.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2019-2027 07.04.2020
Uchwała Nr IX.83.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.82.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Legnickie Pole, dla zapewnienia obsługi prawnej Rady Gminy Legnickie Pole 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.81.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.80.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.79.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.78.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.77.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Koskowice i w obrębie Raczkowa – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.76.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Koskowice i Raczkowa 07.04.2020
Uchwała Nr VIII.75.2019 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 18.07.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 89/15 w obrębie Legnickie Pole – pod usługi publiczne 07.04.2020