UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XXXIII.283.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 października w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu, zakupu lub leasingu samochodu na potrzeby Gminy Legnickie Pole 15.10.2021
Uchwała Nr XXXII.280.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 27.09.2021
Uchwała Nr XXXII.279.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 27.09.2021
Uchwała Nr XXXII.278.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminy Legnickie Pole w roku szkolnym 2021/2022 27.09.2021
Uchwała Nr XXXII.277.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 27.09.2021
Uchwała Nr XXXII.276.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmenatrzy komunalnych położonych na terenie Gminy Legnickie Pole 27.09.2021
Uchwała Nr XXXI.274.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu 16.08.2021
Uchwała Nr XXX.246.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 16.08.2021
Uchwała Nr XXX.249.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 06.08.2021
Uchwała Nr XXX.254.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 04.08.2021
Uchwała Nr XXX.253.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2020. 04.08.2021
Uchwała Nr XXX.252.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawiezmiany uchwały nr XXVIII.237.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego 04.08.2021
Uchwała Nr XXX.251.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.236.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 04.08.2021
Uchwała Nr XXX.248.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2024. 04.08.2021
Uchwała Nr XXX.245.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie uznania skargi na działanie Wójta Gminy Legnickie Pole za bezzasadną. 04.08.2021
Uchwała Nr XXX.243.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie uznania, że rozpatrzenie skargi na działanie Radnego Gminy Legnickie Pole nie należy do właściwości Rady Gminy. 04.08.2021
Uchwała Nr XXIX.273.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.272.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.271.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie Przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.268.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji do spraw Społecznych Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.265.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.262.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.259.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawiepowołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.256.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II.4.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30.11.2018 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole. 30.07.2021
Uchwała Nr XXVIII.242.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole z przeprowadzonej kontroli działalności Wójta Gminy. 04.06.2021
Uchwała Nr XXVIII.241.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod nazwą "Warsztaty Terapii Zajęciowej" i nadania im statutu 04.06.2021
Uchwała Nr XXVIII.240.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole 04.06.2021
Uchwała Nr XXVIII.239.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 04.06.2021
Uchwała Nr XXVIII.238.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 04.06.2021
Uchwała Nr XXVIII.237.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysyokości dochodów gospodarstwa domowego 04.06.2021