UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XXIII.194.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Czarnków w gminie Legnickie Pole 10.02.2021
Uchwała Nr XXIII.193.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych 10.02.2021
Uchwała Nr XXIII.192.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobkach utworzonych przez Gminę Legnickie Pole 10.02.2021
Uchwała Nr XXIII.191.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Legnickie Pole na lata 2021 – 2026 10.02.2021
Uchwała Nr XXIII.190.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 10.02.2021
Uchwała Nr XXIII.189.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 stycznia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych 10.02.2021
Uchwała Nr XXII.188.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole 22.01.2021
Uchwała Nr XXII.187.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2021 rok 22.01.2021
Uchwała Nr XXII.186.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Legnickie Pole na 2021 rok 22.01.2021
Uchwała Nr XXII.185.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok 22.01.2021
Uchwała Nr XXII.184.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 22.01.2021
Uchwała Nr XXII.183.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ponoszenia odpłatności za korzystanie ze świadczeń Klubu „Senior +” na terenie gminy Legnickie Pole 22.01.2021
Uchwała Nr XXII.182.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” w Nowej Wsi Legnickiej oraz określenia zakresu i przedmiotu jego działania 22.01.2021
Uchwała Nr XXII.181.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Legnickie Pole 22.01.2021
Uchwała Nr XXII.180.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów 22.01.2021
Uchwała Nr XXII.179.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im statutu 22.01.2021
Uchwała Nr XXII.178.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Legnickie Pole 22.01.2021
Uchwała Nr XXII.177.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 22.01.2021
Uchwała Nr XXII.176.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 22.01.2021
Uchwała Nr XXI.175.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie rozpoznania wniosku radnego Marka Sułkowskiego o wznowienie czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole w zakresie wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwie Kłębanowice 02.12.2020
Uchwała Nr XXI.174.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 listopada 202 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027 02.12.2020
Uchwała Nr XXI.173.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 02.12.2020
Uchwała Nr XX.172.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2021 roku 10.11.2020
Uchwała Nr XX.171.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie nadania drodze nazwy ulicy w miejscowości Legnickie Pole 10.11.2020
Uchwała Nr XIX.170.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 września 2020 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu 08.10.2020
Uchwała Nr XIX.169.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 września 2020 r. w sprawie rozpoznania skargi na Wójta Gminy Legnickie Pole 08.10.2020
Uchwała Nr XIX.168.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 września 2020 r. w sprawie rozpoznania skargi na Wójta Gminy Legnickie Pole 08.10.2020
Uchwała Nr XIX.167.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 września 2020 r. o zmianie uchwały Nr XVIII.158.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im statutu 08.10.2020
Uchwała Nr XIX.166.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2020-2027 08.10.2020
Uchwała Nr XIX.165.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian budżecie gminy na rok 2020 08.10.2020