UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr L.437.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz ustalania i trybu pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 01.02.2023
Uchwała Nr L.436.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych 01.02.2023
Uchwała Nr L.435.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 01.02.2023
Uchwała Nr L.434.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 01.02.2023
Uchwała Nr L.433.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Legnickie Pole 01.02.2023
Uchwała Nr L.432.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Legnickie Pole do kategorii dróg gminnych 01.02.2023
Uchwała Nr L.431.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych 01.02.2023
Uchwała Nr L.430.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2033 31.01.2023
Uchwała Nr L.429.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 31.01.2023
Uchwała Nr L.428.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół 31.01.2023
Uchwała Nr L.427.2023 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Legnickie Pole 31.01.2023
Uchwała Nr XLIX.426.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Taczalin, Księginice, Koskowice, Kłębanowice w gminie Legnickie Pole. 03.01.2023
Uchwała Nr XLIX.425.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole. 03.01.2023
Uchwała Nr XLIX.424.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości 03.01.2023
Uchwała Nr XLIX.423.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Gminy Legnickie Pole na 2023 rok 03.01.2023
Uchwała Nr XLIX.422.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na rok 2023 03.01.2023
Uchwała Nr XLIX.421.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Legnickie Pole 03.01.2023
Uchwała Nr XLIX.420.2022 RadyGminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 03.01.2023
Uchwała Nr XLIX.419.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2033 03.01.2023
Uchwała Nr XLIX.418.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legnickie Pole na 2023 rok 03.01.2023
Uchwała Nr XLIX.417.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Legnickie Pole na lata 2023-2026 03.01.2023
Uchwała Nr XLIX.416.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Legnickim Polu 03.01.2023
Uchwała Nr XLVIII.415.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Legnickie Pole 01.12.2022
Uchwała Nr XLVIII.414.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Legnickie Pole 01.12.2022
Uchwała Nr XLVIII.413.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Legnickie Pole 01.12.2022
Uchwała Nr XLVIII.412.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnickie Pole 01.12.2022
Uchwała Nr XLVIII.411.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r. 01.12.2022
Uchwała Nr XLVIII.410.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Legnickie Pole w 2023 roku 01.12.2022
Uchwała Nr XLVIII.409.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 01.12.2022
Uchwała Nr XLVIII.408.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 01.12.2022