UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XXXIV.292.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole we wschodniej części obrębu Taczalin, wschodniej części obrębu Koskowice oraz północnej części obrębu Księginice, pod fotowoltaikę na terenach obejmujących wyższe klasy bonitacyjne 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.291.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole we wschodniej części obrębu Taczalin, wschodniej części obrębu Koskowice oraz północnej części obrębu Księginice, pod fotowoltaikę na terenach obejmujących niższe klasy bonitacyjne 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.290.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów przemysłowo-składowo-usługowych w północnej części obrębu Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.289.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Legnickie Pole 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIV.288.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnickie Pole 29.11.2021
Uchwała Nr XXXIII.287.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 października 2021 r. w sprawie sprostowania w uchwale nr V/34/2003 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Legnickie Pole do kategorii dróg gminnych 15.10.2021
Uchwała Nr XXXIII.286.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Legnickie Pole a Gminą Legnica na powierzenie Gminie Legnica zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Legnickie Pole. 15.10.2021
Uchwała Nr XXXIII.285.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 października 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Legnickie Pole których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Legnickie Pole oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 15.10.2021
Uchwała Nr XXXIII.284.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych 15.10.2021
Uchwała Nr XXXIII.283.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 października w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu, zakupu lub leasingu samochodu na potrzeby Gminy Legnickie Pole 15.10.2021
Uchwała Nr XXXII.280.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 27.09.2021
Uchwała Nr XXXII.279.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2027 27.09.2021
Uchwała Nr XXXII.278.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminy Legnickie Pole w roku szkolnym 2021/2022 27.09.2021
Uchwała Nr XXXII.277.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 27.09.2021
Uchwała Nr XXXII.276.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmenatrzy komunalnych położonych na terenie Gminy Legnickie Pole 27.09.2021
Uchwała Nr XXXI.274.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu 16.08.2021
Uchwała Nr XXX.246.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. 16.08.2021
Uchwała Nr XXX.249.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 06.08.2021
Uchwała Nr XXX.254.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 04.08.2021
Uchwała Nr XXX.253.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2020. 04.08.2021
Uchwała Nr XXX.252.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawiezmiany uchwały nr XXVIII.237.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego 04.08.2021
Uchwała Nr XXX.251.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.236.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 04.08.2021
Uchwała Nr XXX.248.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Legnickie Pole na lata 2021-2024. 04.08.2021
Uchwała Nr XXX.245.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie uznania skargi na działanie Wójta Gminy Legnickie Pole za bezzasadną. 04.08.2021
Uchwała Nr XXX.243.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie uznania, że rozpatrzenie skargi na działanie Radnego Gminy Legnickie Pole nie należy do właściwości Rady Gminy. 04.08.2021
Uchwała Nr XXIX.273.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.272.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.271.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie Przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.268.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji do spraw Społecznych Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021
Uchwała Nr XXIX.265.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Legnickie Pole 30.07.2021