UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł Opublikowano
Uchwała Nr XLIII.372.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.371.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Bartoszowie oraz określenia zakresu i przedmiotu jego działania. 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.370.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.369.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.368.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021 30.06.2022
Uchwała Nr XLIII.367.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu za rok 2021 30.06.2022
Uchwała Nr XLII.366.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Legnickie Pole na lata 2022-2033 30.05.2022
Uchwała Nr XLII.365.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 27.05.2022
Uchwała Nr XLII.364.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji z budżetu Gminy Legnickie Pole na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Legnickie Pole. 27.05.2022
Uchwała Nr XLII.363.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu 27.05.2022
Uchwała Nr XLII.362.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole. 27.05.2022
Uchwała Nr XLII.361.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz w gminie Legnickie Pole. 27.05.2022
Uchwała Nr XLII.360.2022 Rady Gminy Legnixkie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Legnickie Pole” 27.05.2022
Uchwała Nr XLII.359.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Legnickie Pole 27.05.2022
Uchwała Nr XLI.358.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. 25.04.2022
Uchwała Nr XL.357.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy Legnickie Pole 24.03.2022
Uchwała Nr XL.356.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały o zleceniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole kontroli kompleksowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu 24.03.2022
Uchwała Nr XL.355.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym, szkoleniu i ćwiczeniu. 24.03.2022
Uchwała Nr XL.354.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmian budżecie gminy na rok 2022 24.03.2022
Uchwała Nr XL.353.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Legnickie Pole Rafała Plezi 24.03.2022
Uchwała Nr XL.352.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom 24.03.2022
Uchwała Nr XL.351.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole na rok 2022. 24.03.2022
Uchwała Nr XL.350.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.283.2021 z dnia 14 października 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu, zakupu lub leasingu samochodu na potrzeby Gminy Legnickie Pole 24.03.2022
Uchwała Nr XL.349.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego „Tęczowa Kraina” w Legnickim Polu i nadania im Statutu 24.03.2022
Uchwała Nr XL.348.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prokuratora Rejonowego w Legnicy wraz z odpowiedzią na skargę. 24.03.2022
Uchwała Nr XL.347.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulamin tego handlu 24.03.2022
Uchwała Nr XL.346.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 24.03.2022
Uchwała Nr XL.345.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 marca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok 24.03.2022
Uchwała Nr XXXIX.344.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mikołajowicach, 11.03.2022
Uchwała Nr XXXVIII.343.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Legnickie Pole 08.03.2022