Decyzje PUODO

W związku z Decyzją Prezesa Urzędu Danych Osobowych ZSPU.440.1202.2019.TSZ nakazującą Wójtowi Gminy Legnickie Pole spełnienie obowiązku informacyjnego wobec  Państwa (…) zam. (…)
w zakresie objętym art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Działania podjęte przez Wójta Gminy Legnickie Pole polegały na przesłaniu w dniu 5 listopada 2020 roku listem Klauzul Informacyjnych w celu spełnienia obowiązku informacyjnego.