Miesięczna stawka opłaty przy segregowaniu odpadów – 15,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

Miesięczna stawka opłaty przy braku segregowania odpadów - 30,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jakie przysługują zwolennika z opłaty:

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r., poz. 785), posiadających Kartę Dużej Rodziny i zobowiązały się do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wysokość zwolnienia przysługuje w wysokości 70% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości zostaje określona na podstawie deklaracji złożonej do Urzędu Gminy Legnickie Pole przez właściciela nieruchomości.

Termin składania deklaracji:

  • Pierwszej deklaracji:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  • Zmiany deklaracji:

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 28 luty 2020 08:52 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 luty 2020 08:52 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 luty 2020 09:51 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 luty 2020 09:52 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 28 luty 2020 09:53 Super User