PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503) oraz
art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Legnickie Pole uchwał:

  • Nr XLII.361.2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz w gminie Legnickie Pole,
  • Nr XLII.362.2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole,

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektów planów. Granice obszarów objętych planami przedstawiono na załącznikach graficznych do uchwał intencyjnych.

         Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko:

– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Legnickie Pole,
ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole,

– w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Legnickie Pole. Obowiązujące plany miejscowe są dostępne na stronie internetowej https://sip.gison.pl/legnickiepole.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębie Gniewomierz pod funkcje gospodarcze;
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Gniewomierz i Nowa Wieś Legnicka pod funkcje gospodarcze;

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Legnickim Polu przy ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Legnickie Pole – https://bip.legnickiepole.pl/planowanie-przestrzenne, w zakładce: Planowanie Przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach ww. planów miejscowych oraz w prognozach oddziaływania na środowisko odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Legnickim Polu przy ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 11:00 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi należy kierować do Wójta Gminy Legnickie Pole, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Gminy w Legnickim Polu przy ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2022 r.


Zainteresowani mogą zapoznać się z zakresem planowanej zmiany oraz składać wnioski w terminie do 6 maja 2022r.


ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nowej Wsi Legnickiej oraz obszaru w Legnickim Polu (obecnie tereny przemysłowo-usługowe)