PLANOWANIE PRZESTRZENNE

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz w gminie Legnickie Pole

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Legnickie Pole uchwały Nr LIII.466.2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz w gminie Legnickie Pole.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole,
ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59,241 Legnickie Pole, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2023 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59,241 Legnickie Pole. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2023 r.

Wnioski/uwagi powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) jest Wójt Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59,241 Legnickie Pole. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie BIP Gminy Legnickie Pole pod adresem: https://legnickiepole.pl/ochrona-danych-osobowych.


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Legnickie Pole

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Taczalin, Księginice, Koskowice, Kłębanowice w gminie Legnickie Pole

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) i art. 30, 39 i art.54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLIX.425.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Taczalin, Księginice, Koskowice, Kłębanowice w gminie Legnickie Pole, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 23 sierpnia 2023r. do 14 września 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, w godzinach od  10.00 do 14.30,  od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Legnickie Pole pod adresem: https://bip.legnickiepole.pl/planowanie-przestrzenne oraz w zakładce ochrona środowiska oraz na stronie internetowej gminy Legnickie Pole: https://legnickiepole.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 7 września 2023 r., o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu  Gminy Legnickie Pole w Sali Narad.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Legnickie Pole Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1,

59-241 Legnickie Pole,

  • ustnie do protokołu - w Wydziale Nieruchomości, Ochrony Środowiska, pok. 22, Urzędu Gminy Legnickie Pole Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.za pomocą platformy ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia28 września 2023 r.

Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Legnickie Pole.

Wójt Gminy Legnickie Pole

Rafał Plezia


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Legnickie Pole

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977), w powiązaniu z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLIX.425.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt ww. zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego wglądu w dniach od 23 sierpnia 2023r. do 14 września 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, w godzinach od  10.00 do 14.30,  od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Legnickie Pole pod adresem: https://bip.legnickiepole.pl/planowanie-przestrzenne oraz w zakładce ochrona środowiska oraz na stronie internetowej gminy Legnickie Pole: https://legnickiepole.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 7 września 2023 r., o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu  Gminy Legnickie Pole w Sali Narad.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Legnickie Pole Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1,

59-241 Legnickie Pole,

  • ustnie do protokołu - w Wydziale Nieruchomości, Ochrony Środowiska, pok. 22, Urzędu Gminy Legnickie Pole Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.za pomocą platformy ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2023 r.

Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Legnickie Pole.

Wójt Gminy Legnickie Pole

Rafał PleziaNa podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2  i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIII/136/2016 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka, uchwały Nr III.15.2018 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 20 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka, oraz uchwały Nr XLIII.373.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka

w dniach od 1 czerwca 2023 r. do dnia 22 czerwca 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole  w godzinach od  10.00 do 14.30,  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Legnickie Pole pod adresem: https://bip.legnickiepole.pl/planowanie-przestrzenne oraz w zakładce ochrona środowiska oraz na stronie internetowej gminy Legnickie Pole: https://legnickiepole.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r.  o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu  Gminy Legnickie Pole w Sali Narad.

Informuję, że w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego projektu zmiany planu, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem planu, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 503 ze zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3, 4, 5, w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), informuję, że osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące wyłożonego projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Legnickie Pole Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole,
  • ustnie do protokołu - w Wydziale Nieruchomości, Ochrony Środowiska, pok. 22, Urzędu Gminy Legnickie Pole Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą platformy ePUAP wnieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2023 r.

Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Legnickie Pole.