PLANOWANIE PRZESTRZENNE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie Legnickie Pole oraz obszaru w obrębie Ogonowice

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), uchwał Rady Gminy Legnickie Pole: Nr XXXVI.317.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole, obejmującego obszar działek ewidencyjnych nr: 89/14, 89/16, 89/17, Nr XLIII.380.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole, obejmującego działkę ewid. nr 66, oraz Nr XXXVIII.337.2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Ogonowice w gminie Legnickie Pole, obejmującego część działki ewidencyjnej nr 218/6, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów zmian planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole, w godzinach pracy urzędu. Ponadto informuję iż projekty zmian planów wraz z prognozami zostaną opublikowany w okresie wyłożenia do wglądu publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach zmian planów miejscowych, odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, w dniu  9 maja 2023 r.: o godz. 1200 – dotycząca  zmpzp obszaru w obrębie Legnickie Pole obejmującego obszar działek nr: 89/14, 89/16, 89/17, o godzinie 1300 – dotycząca  zmpzp obszaru w obrębie Ogonowice obejmującego część działki ewidencyjnej nr 218/6 oraz o godz. 1400 – dotycząca  zmpzp obszaru w obrębie Legnickie Pole obejmującego działkę nr 66.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi należy składać do Wójta Gminy Legnickie Pole, na adres Urzędu Gminy Legnickie Pole,
ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2023 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekty zmian planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,
w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu. Z dokumentacją spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, w dniach i godzinach jak wyżej. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, mogą być składane uwagi na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 14 czerwca 2023 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Legnickie Pole. Projekty zmian planów nie wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów przemysłowo-składowo-usługowych w północnej części obrębu Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr XXXIV.290.2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany planu miejscowego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu tego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 16 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. w siedzibie w Urzędu Gminy Legnickie Pole w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole, pokój nr 17, w godzinach 14.30-15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Legnickie Pole:

– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole,

– w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 24 marca 2023 r.

Wymieniony projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny, od dnia wyłożenia, na stronie https://bip.legnickiepole.pl/planowanie-przestrzenne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami. Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Legnickie Pole, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy Legnickie Pole.


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Gniewomierz w gminie Legnickie Pole

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr XLII.361.2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany planu miejscowego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu tego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 27 stycznia 2023 r. do 17 lutego 2023 r. w siedzibie w Urzędu Gminy Legnickie Pole w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole, pokój nr 17, w godzinach 14.30-15.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Legnickie Pole:

– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole,

– w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 6 marca 2023 r.

Wymieniony projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny, od dnia wyłożenia, na stronie https://bip.legnickiepole.pl/planowanie-przestrzenne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionej zmianie planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem zmiany planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami. Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Legnickie Pole, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy Legnickie Pole.