PLANOWANIE PRZESTRZENNE

LINK


zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Legnickie Pole uchwały nr XLIII.380.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole, obejmującej działkę ewid. nr 66, przedstawioną na załączniku graficznym do uchwały, do wglądu w Urzędzie Gminy Legnickie Pole. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu zmiany planu miejscowego. Zgodnie z art. 8c wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole lub w formie elektronicznej, w tym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do dnia 28 października 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Legnickie Pole uchwały Nr XLII.374.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu miejscowego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu. Granice obszaru objętego planem obejmują obszary przedstawione na załącznikach graficznych do uchwały intencyjnej.


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Legnickie Pole, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39 ust. 1 pkt 2  i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXIII.199.2017 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Legnickie Pole, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin i uchwały Nr XXXIV.293.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Legnickie Pole, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin  

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Legnickie Pole, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 15 września 2022 r. do dnia 6 października 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole  w godzinach od  10.00 do 14.30,  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Legnickie Pole pod adresem: https://bip.legnickiepole.pl/planowanie-przestrzenne oraz w zakładce ochrona środowiska oraz na stronie internetowej gminy Legnickie Pole: https://legnickiepole.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 października 2022 r.  o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu  Gminy Legnickie Pole w Sali Narad.

Informuję, że w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego projektu zmiany planu, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem planu, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 503) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3, 4, 5, w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), informuję, że osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące wyłożonego projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Legnickie Pole Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole,
  • ustnie do protokołu - w Wydziale Nieruchomości, Ochrony Środowiska, pok. 22, Urzędu Gminy Legnickie Pole Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą platformy ePUAP wnieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2022 r.

Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Legnickie Pole.

 

Wójt Gminy Legnickie Pole

Rafał Plezia


Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 503 ) oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole  nr XVI.133.2020 z dnia 29 maja 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie: Koskowice, Księginice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Ogonowice, Raczkowa
w  gminie Legnickie Pole zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości obszaru w obrębie  Koskowice, Lubień,  Ogonowice, Raczkowa
w  gminie Legnickie Pole obejmującego: część działki nr  264/12 obręb Koskowice, dz. nr 167/1, 212 obręb Lubień, dz. nr  215 obręb Ogonowice, dz. nr 23/17 obręb Raczkowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.08.2022 r. do 28.08.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole , ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole  w godzinach od  10.00 do 14.30.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.08.2022 r. w siedzibie  o godzinie 12.30.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Legnickie Pole z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2022 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Projekt  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru w obrębie: Koskowice, Lubień,  Ogonowice, Raczkowa w  gminie Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie bip.legnickiepole.pl w zakładce planowanie przestrzenne.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029) informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  przedmiotowej zmiany planu w Urzędzie Gminy Legnickie Pole , ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.  Uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  planu można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Legnickie Pole z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Legnickie Pole.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na gminnej stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole.

Wójt Gminy Legnickie Pole