Drukuj

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Legnickie Pole, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39 ust. 1 pkt 2  i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXIII.199.2017 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Legnickie Pole, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin i uchwały Nr XXXIV.293.2021 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 listopada 2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Legnickie Pole, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin  

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Bartoszów, Gniewomierz, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Legnickie Pole, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Raczkowa, Taczalin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 15 września 2022 r. do dnia 6 października 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole  w godzinach od  10.00 do 14.30,  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Legnickie Pole pod adresem: https://bip.legnickiepole.pl/planowanie-przestrzenne oraz w zakładce ochrona środowiska oraz na stronie internetowej gminy Legnickie Pole: https://legnickiepole.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 października 2022 r.  o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu  Gminy Legnickie Pole w Sali Narad.

Informuję, że w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego projektu zmiany planu, w miejscu i czasie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem planu, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

Jednocześnie zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 503) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3, 4, 5, w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), informuję, że osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące wyłożonego projektu zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi mogą być wnoszone:

Uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Legnickie Pole.

 

Wójt Gminy Legnickie Pole

Rafał Plezia

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
uchwala pdf 7.12 MB Adrianna Laurowska-Marć
1 pdf 1.47 MB Adrianna Laurowska-Marć
2 pdf 1.18 MB Adrianna Laurowska-Marć
3 pdf 1.31 MB Adrianna Laurowska-Marć
4 pdf 1.02 MB Adrianna Laurowska-Marć
6 pdf 929.56 KB Adrianna Laurowska-Marć
7 pdf 918.91 KB Adrianna Laurowska-Marć
pos pdf 11.62 MB Adrianna Laurowska-Marć
uwagi docx 19.84 KB Adrianna Laurowska-Marć
5 pdf 949.66 KB Adrianna Laurowska-Marć
protokół z dyskusji publicznej pdf 759.14 KB Adrianna Laurowska-Marć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12 wrzesień 2022 12:31 Adrianna Laurowska-Marć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 12 wrzesień 2022 12:32 Adrianna Laurowska-Marć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 wrzesień 2022 10:51 Adrianna Laurowska-Marć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 07 październik 2022 07:24 Adrianna Laurowska-Marć