DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - ZGODY NA REALIZACJĘ

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), niniejszym zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NOŚ.IV.6220.7.2021.JS dla SLENDER Daniel Janikowski, ul. Abramowskiego 42, 51-663 Wrocław, która związana jest
z realizacją przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Raczkowa dz. nr 297 – Mąkolice dz. nr 188”.

            Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym postanowienia uzgadniające od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Legnicy, są do wglądu w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. Dientzenhofera 1, pokój nr 22, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 – 1400.

Jednocześnie informuję strony postępowania o możliwości odwołania się od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Wójta Gminy Legnickie Pole, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, wykonalna i prawomocna.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Legnickie Pole, sołectwa Koiszków, Mąkolice
i Raczkowa oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Legnickie Pole. Zgodnie z art. 49 ust. 2 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienie do organów współdziałających ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przedsięwzięcie pn."przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Raczkowa dz.297-Mąkolice dz. nr 188"


Obwieszczenie dot. wydobywania i przerób kopaliny ze złoża bazaltu Mikołajowice na działce 325, obręb Mikołajowice gmina Legnickie Pole- zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia Raportu o oddziaływaniu na Środowisko przez inwestora.


obwieszczenie IN.VI.6220.1.2021 z dnia 14 maja 2021r. w sprawie "wydobywanie i przerób kopaliny ze złoża bazaltu Mikołajowice na działce 325, obręb Mikołajowice gmina Legnickie Pole" i obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.


zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających ws przebudowy zbiornika wodnego o konstrukcji ziemnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 155,195 obręb Koiszków


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia -Wydobywanie i przerób kopaliny ze złoża Bazaltu Mikołajowice"


Obwieszczenie Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 18 września 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa ws. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.