DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - ZGODY NA REALIZACJĘ

„Budowa budynku sprzedaży i serwisu samochodów ciężarowych i dostawczych, portierni, totemu, masztów na flagi szt. 6, wiaty magazynowej; utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi; dwa zbiorniki szczelne na nieczystości płynne o poj. 10 m³; trzy podziemne zbiorniki gazu; instalacje: gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, doziemna elektroenergetyczna zasilająca i oświetleniowa; mur oporowy; przepust” realizowanego na działkach ewidencyjnych: 80/2, 82, 81/1 obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole.Wszczęcie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Mikołajowice o mocy 2MW wraz z infrastrukturą techniczną gm. Legnickie Pole na działkach 15/1, 15/2, 16, 17, 182.


OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1, art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.  z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.).

zawiadamiam,

że na wniosek złożony przez p. Magdalenę Szyłko, DSD Architekci Magdalena Szyłko,
ul. Platynowa 1, 55-093 Kiełczów będącą pełnomocnikiem Panattoni Europe Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo–magazynowo–usługowego wraz z segmentami socjalno–biurowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Nowa Wieś Legnicka”, które ma zostać zlokalizowane na terenie działek nr 420/6, 420/9, 420/11, 420/13 wszystkie obręb Nowa Wieś Legnicka, gm. Legnickie Pole.OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.),
niniejszym zawiadamiam, że w dniu 09 maja 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: NOŚ.IV.6220.10.2021.JS dla Shell Polska Sp. z o.o. ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7a, 20-366 która związana jest z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji paliw Shell polegająca na:

- Rozbiórce: budynku stacji, zadaszeń, instalacji podziemnych kanalizacji deszczowej
i sanitarnej oraz nawierzchni drogowych,

- Budowie: nowego budynku stacji oraz nowych zadaszeń nad stanowiskami dystrybutorowymi,

- Przebudowie i rozbudowie: nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami”, realizowanej pod adresem 59-241 Nowa Wieś Legnicka 64 (gmina Legnickie Pole) na działkach ewidencyjnych: nr 75/4, 75/9, 80/1, 76/6, 76/8, 76/9, 76/11, 79/4, obręb Nowa Wieś Legnicka.Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1, art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.  z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.).

zawiadamiam,

że na wniosek złożony przez pełnomocnika Shell Polska Sp. z o. o., ul. Bitwy Warszawskiej
1920 r. 7a, 02-366 Warszawa wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie
i rozbudowie istniejącej stacji paliw Shell polegającej na:

- Rozbiórce: budynku stacji, zadaszeń, instalacji podziemnych kanalizacji deszczowej
i sanitarnej oraz nawierzchni drogowych,

- Budowie: nowego budynku stacji oraz nowych zadaszeń nad stanowiskami dystrybutorowymi,

- Przebudowie i rozbudowie: nawierzchni drogowych, instalacji wodociągowych, kanalizacji deszczowej wraz z wlotami do rowu, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji paliwowych i gazu wraz ze zbiornikami”, realizowanego pod adresem 59-241 Nowa Wieś Legnicka 64 (gmina Legnickie Pole) na działkach ewidencyjnych: nr 75/4, 75/9, 80/1, 76/6, 76/8, 76/9, 76/11, 79/4, obręb Nowa Wieś Legnicka.


zawiadamiam,

że na wniosek złożony przez firmę ZŁOM-TRANS A.R Wacław Sp.j. Bartoszów 81B,
59-241 Legnickie Pole wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modyfikacji sposobu gospodarowania odpadami w ramach prowadzonej działalności firmy ZŁOM-TRANS A.R. Wacław Sp. j. na terenie działek nr 415/1 i 415/4, obręb Bartoszów, gmina Legnickie Pole”.

Informuję o uprawnieniach wszystkich Stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję Strony postępowania o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących postepowania ws. wydania  decyzji w/w oraz o możliwości zapoznania się
z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. Dientzenhofera 1, pokój nr 22,
w godz. od 800–1400 w terminie 30 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia. Możliwość składania uwag i wniosków oraz wglądu w dokumentację w terminie 30 dni od wywieszenia zawiadomienia dotyczy także wszystkich zainteresowanych.