OBWIESZCZENIA

Wójt Gminy Legnickie Pole

Legnickie Pole, 12.01.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o podjęciu w gminie Wądroże Wielkie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

 

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Wądroże Wielkie uchwały nr LIX/309/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru - I w obrębach Pawłowice Wielkie, Wądroże Małe, Mierczyce, Skała, w gminie Wądroże Wielkie.

W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.) gmina Legnickie Pole stanowi gminę pobliską dla planowanej inwestycji.

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Wądroże Wielkie z dnia 2 stycznia 202r. roku osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego, w formie papierowej lub elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres skrzynki ePUAP: /urzadwadrozewielkie/skrytka. Wnioski można także składać na formularzu, dostępnym na stronie podmiotowej BIP Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskującego.

Wójt Gminy Wądroże Wielkie poinformował również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.), w dniu 16.01.2024 roku o godzinie 15.15 odbędzie się pierwsze spotkanie otwarte nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami. Spotkanie otwarte odbędzie się w formie spotkania bezpośredniego, tj. w siedzibie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie oraz w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie spotkania online.

Wójt Gminy Wądroże Wielkie poinformował również o drugim spotkaniu otwartym, które odbędzie się w dniu 16.01. 2024 roku o godzinie 16.15 w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie spotkania online. Informację o łączu do spotkań online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu spotkania, pod adresem www.wadrozewielkie.pl w zakładce Aktualności.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadomiono o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres skrzynki ePUAP: /urzadwadrozewielkie/skrytka.
  • Wnioski do ww. projektu planu miejscowego i jego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie do 5 lutego 2024 r.

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Wądroże Wielkie.

                                  Wójt Gminy Legnickie Pole