MIENIE GMINNE


Zarządzenie Wójta nr nr 0050.52.2022 z dnia 04 sierpnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w obrębie Taczalin


Zarządzenie Wójta nr nr 0050.20.2022 z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w obrębie Bartoszów i Mikołajowice.


zarządzenie nr 0050.10.2022 z dnia 11 lutego ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę do lat 3 w Nowej Wsi Legnickiej oraz Taczalinie


ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2021

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres do 1 roku, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1  w dniach od 22 grudnia 2021  roku do dnia 12 stycznia 2022 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości  rolnej nr 128/3 o pow. 1,16 ha w obrębie Bartoszów, gmina Legnickie Pole. 

I. Warunki  przetargu dla działki nr 128/3 obręb Bartoszów:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 25.01.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Legnickim Polu ul. Dientzenhofera 1,
2.Opis nieruchomości:
1)  Oznaczenie nieruchomości: działka nr  128/3,  powierzchnia 1,16 ha
2)  Nr Księgi Wieczystej: LE1L/00030592/13)  Obciążenia nieruchomości : brak obciążeń
4)  Właściciel: Gmina Legnickie Pole
5)  Przeznaczenie w planie: w terenie oznaczonym symbolem 95 ZN - teren zieleni niskiej w pasie podejścia do lotniska,  KZ 1x2- teren dróg publicznych zbiorczych, 22 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 16 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KD 1x2 -teren dróg publicznych dojazdowych.
6)  Opis nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna,  niezabudowana.
3. Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3  lat, pod uprawy polowe.
4. Wywoławcza stawka roczna czynszu za dzierżawę nieruchomości wynosi  303,00 zł brutto (słownie: trzysta trzy złote 00/100) 
5 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w a d i u m  w wysokości  50
w pieniądzu, w formie przelewu bankowego z określeniem przedmiotu przetargu,  na rachunek  bankowy  Gminy Legnickie Pole nr 37 8649 1031 2001 0000 0101 0003 Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Legnickim Polu, ul. Św. Jadwigi.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 stycznia 2021 r.

III.  Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

IV. Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty wadium, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wykazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu poświadczone notarialnie, oświadczenie,   że uczestnik zapoznał się z regulaminem przetargu.

V.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet czynszu.  Pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu.


VI. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia
przetargu do zawarcia umowy. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium.

VII. Wójt Gminy Legnickie Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości i warunków przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, Tel. (76) 85 82 816.


ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2021

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 09 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie i dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

  • Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres 10 lat, nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.
  • Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres 3 lat, nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.
  • Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2021

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia  25 listopada 2021 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości:

 

            Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość o numerze geodezyjnym 357/1 położoną w obrębie Taczalin dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041811/3, stanowiący własność Gminy Legnickie Pole

 

Nieruchomości opisane w § 1 ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia. Wykaz, o którym mowa, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2021

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r. poz. 1899) zarządzam, co następuje:

1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

2. Przeznacza się do oddania w dzierżawę po przeprowadzeniu przetargu na okres 3 lat nieruchomość wymienioną w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1 w dniach od 25 listopada 2021 roku do dnia 16 grudnia 2021 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1 w dniach od 21 października 2021 roku do dnia 12 listopada 2021 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Podkategorie