MIENIE GMINNE

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2021

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 07 październik 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1 w dniach od 07 października 2021 roku do dnia 28 października 2021 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


ZARZĄDZENIE NR.0050.90.2021

                                                                 WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 07 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, niezabudowanej położonej w Nowej Wsi Legnickiej,  stanowiącej własność Gminy Legnickie Pole

              Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), art. 37  ust.1, art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2020 r., poz. 1698 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości  rolnej,  niezabudowanej położonej w Nowej Wsi Legnickiej, stanowiącej działkę ewidencyjną  nr 354 o powierzchni 2,60 ha, będącej własnością Gminy Legnickie Pole w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 oraz regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Powołuje się Komisję w składzie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres 10 lat, nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1  w dniach od 09 września  2021 roku do dnia 30 września 2021 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

  • Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.
  • Przeznacza się do oddania w dzierżawę po przeprowadzeniu przetargu na okres 3 lat nieruchomości wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1  w dniach od 09 września 2021  roku do dnia 30 września 2021 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.


Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres 10 lat, nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.


ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2021

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia  08 lipca 2021 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości:

 

            Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 284 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

  • 1.

1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości o numerze geodezyjnym 99/2, 98,77/4 położonych w obrębie Nowa Wieś Legnicka dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041819/9, stanowiące własność Gminy Legnickie Pole.

2. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość o numerze geodezyjnym 55/27 położoną w obrębie Gniewomierz dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00096417/1, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.

3. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość o numerze geodezyjnym 461/78 położoną w obrębie Legnickie Pole dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00062612/1, stanowiącą własność Gminy Legnickie Pole.


Zarządzenie Wójta Gminy Legnickie Pole w sprawie przeznaczenia działki 81/21 w obrębie Koskowice do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.


Podkategorie