MIENIE GMINNE


ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2023

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia  29 czerwca 2023 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości:

            Na podstawie § 37 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 344), zarządzam co następuje:

1.

  • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość lokalową nr 5  o powierzchni 70,82 m2 zlokalizowaną na I piętrze budynku nr 1 wraz z udziałem wynoszącym 215/1000 w częściach wspólnych oraz w działce o numerze geodezyjnym 21/8  w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00096359/6, stanowiące własność Gminy Legnickie Pole.
  • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość lokalową nr 6 o powierzchni 32, 80 m2 zlokalizowaną na II piętrze budynku nr 1 wraz z udziałem wynoszącym 100/1000 w częściach wspólnych oraz w działce o numerze geodezyjnym 21/8 w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00096359/6, stanowiące własność Gminy Legnickie Pole.
  • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość lokalową nr 7 o powierzchni 42,93 m2 zlokalizowaną na II piętrze budynku nr 1 wraz z udziałem wynoszącym 130/1000 w częściach wspólnych oraz w działce o numerze geodezyjnym 21/8 w obrębie Raczkowa dla których Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00096359/6, stanowiące własność Gminy Legnickie Pole.
  • Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową o numerze geodezyjnym 231/1 w obrębie Kłębanowice o powierzchni 180 m2 dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą numer LE1L/00041836/4, stanowiące własność Gminy Legnickie Pole.
  • 2.

Nieruchomości opisane w § 1 ust. 1 i ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia. Wykaz, o którym mowa, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, a także publikacji na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

  • 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2023

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w dzierżawa  na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1 w dniach od 29 czerwca 2023 roku do dnia 20 lipca 2023 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2023

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 11 maja 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w użyczenie  na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1 w dniach od 11 maja 2023 roku do dnia 01 czerwca 2023 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 


WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Legnickie Pole przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

 

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
sposób jej zagospodarowania
i termin zagospodarowania nieruchomości;

 

 

cena czynszu dzierżawnego

 

 

Terminy wnoszenia opłat

 

 

Zasady aktualizacji opłat

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Forma zbycia nieruchomości

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przez 21 dni

 

Działka : 360 obręb : Taczalin

KW:  LE1L/00041811/3

właściciel: Gmina Legnickie Pole

Powierzchnia całkowita:

0,10 ha

Powierzchnia do wydzierżawienia: 53,305m²

Teren jest wykorzystywany jako ogród przydomowy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego funkcja działki została określona jako teren wód powierzchniowych

 Gmina nie planuje w najbliższych 3 latach zmieniać stanu zagospodarowania terenu. Ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania.

8,00 brutto/ rok 

Do 30 września każdego roku

Na podstawie Zarządzenia Wójta

Nieruchomość rolna położona               w granicach działki 360 obręb Taczalin                          w powiecie legnickim. Przedmiotowa działka obecnie użytkowana, jako ogród przydomowy.

Dzierżawa gruntu do lat trzech

Od 20.04.2023r.

do 11.05.2023r.

 

 


ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2023

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 23 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1 w dniach od 23 marca 2023 roku do dnia 14 kwietnia 2023 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2023

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

z dnia 19 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje:

Przeznacza się do oddania w dzierżawę i najem  na okres 3 lat, nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

1. Wykaz o którym  mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń UG Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1 w dniach od 19 stycznia 2023 roku do dnia 09 lutego 2023 roku oraz opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu: www.legnickiepole.pl .

2. Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki rolnej 186/2 w obrębie Lubień.Podkategorie